Povinnosti študentov po skončení štúdia

Povinnosti študentov po skončení štúdia
9. júna 2016 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Aké povinnosti má študent po skončení štúdia voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam? V tomto článku sa budeme venovať tomu, na čo nesmú absolventi zabudnúť po skončení štúdia.

PO UKONČENÍ STREDNEJ ŠKOLY

Aké povinnosti vyplývajú absolventovi strednej školy po skončení štúdia?

Na účely zdravotného a sociálneho poistenia je žiak – absolvent strednej školy považovaný za nezaopatrené dieťa až do skončenia školského roku, v ktorom ukončil štúdium na strednej škole, t. j. do 31.8. príslušného roku.
Absolvent strednej školy je teda poistencom štátu až do 31.8., avšak len v tom prípade, ak do tohto dátumu nezačne po skončení štúdia podnikať (platí sám za seba), vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť  alebo sa nestane zamestnancom (platí zaňho zamestnávateľ). Od 1. septembra je už na absolventovi, kto za neho bude platiť zdravotné poistenie.

Aké možnosti a s nimi súvisiace povinnosti vyplývajú absolventom od septembra?

Absolvent má od septembra rôzne možnosti, kto za neho bude platiť zdravotné poistenie. V prípade, ak sa študent stane:

  1.     samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO), platí zdravotné poistenie sám za seba,
  2.     zamestnancom, platí zdravotné poistenie sám za seba a zároveň aj jeho zamestnávateľ (všetko v rámci mzdy),
  3.     poistencom štátu, t. j. bude evidovaný na úrade práce  ako uchádzač o zamestnanie,
  4.     samoplatiteľom, t. j. nebude evidovaný na úrade práce a nebude zamestnaný ani SZČO, platí poistenie sám za seba.

PO UKONČENÍ VYSOKEJ ŠKOLY

Aké povinnosti vyplývajú absolventovi prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia a absolventovi doktorandského štúdia?

Štúdium na vysokej škole je ukončené dňom, kedy študent splní všetky časti štátnej záverečnej skúšky, resp. dizertačnej skúšky v prípade doktorandského štúdia, a zároveň obháji záverečnú prácu, resp. dizertačnú prácu. Do dňa, kedy splní všetky predchádzajúce podmienky, je absolvent považovaný za študenta. Od nasledujúceho dňa po štátnej záverečnej skúške, resp. dizertačnej skúške, už absolvent nie je považovaný za študenta vysokoškolského štúdia.

Absolventi sú v tomto prípade poistencami štátu len do dňa, kedy splnia tieto podmienky. Toto neplatí pokiaľ v jednom kalendárnom roku pokračujú v štúdiu na ďalšom stupni štúdia.

Pri doktorandskom štúdiu je štát platiteľom zdravotného poistenia za študenta v dennej forme štúdia v tom prípade, ak celková dĺžka štúdia doktorandského štúdia neprekročí štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský program v dennej forme a študent nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, alebo študent nepresiahne vek 30 rokov.

Čo musia robiť absolventi po skončení štúdia, ak nebudú zamestnaní ani nebudú podnikať ako SZČO?

V prípade, ak študent po skončení štúdia nezačne ihneď pracovať alebo podnikať ako SZČO, má v tejto situácií na výber z dvoch možností:

  1.     bude dobrovoľne nezamestnaný, t. j. bude samoplatiteľ,
  2.     zaeviduje sa  na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, t. j. bude poistencom štátu.

V prípade, ak sa absolvent po skončení štúdia chce zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, mal by tak urobiť najneskôr do 7 dní od skončenia štúdia. V prípade, ak sa študent do 7 dní nezaeviduje, vznikajú mu oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a na čas medzi skončením štúdia a zaevidovaním sa na úrade práce bude posudzovaný ako samoplatiteľ. Zdravotnej poisťovni musí túto skutočnosť oznámiť do 8 dní.

Voči Sociálnej poisťovni nevznikajú nezamestnaným žiadne oznamovacie povinnosti.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera