Povinnosti podnikateľa v oblasti boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti

Povinnosti podnikateľa v oblasti boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti
15. apríla 2014 JUDR. NIKOLA JABORNÍKOVÁ

Otázka boja proti legalizácií príjmu z trestnej činnosti, resp. boja proti praniu špinavých peňazí prináša pre určitý okruh podnikateľov dôležité zákonné povinnosti. Uvedené povinnosti podnikateľa sú zamerané predovšetkým na zabezpečenie prevencie výskytu obchodných partnerov, ktorí sústredia svoje podnikanie na nelegálne aktivity. Okruh podnikateľov, ktorí sú povinní dodržiavať zákonné povinnosti v oblasti ochrany boja proti legalizácií príjmu z trestnej činnosti je definovaný priamo v zákone. Predovšetkým ide o banky, podnikateľov poskytujúcich účtovné služby, obchodníkov s cennými papiermi, finančných poradcov, poisťovne, zmenárne, podnikateľov poskytujúcich činnosť organizačných a ekonomických poradcov, ale aj notárov, či advokátov a iné osoby.

Každá povinná osoba má povinnosť najmä:

– identifikovať účastníkov vzájomného obchodného vzťahu,

– uchovávať údaje o identifikácií účastníkov obchodného vzťahu,

– oznamovať pochybnosti o identifikácií účastníkov obchodného vzťahu,

– evidovať obchodnoprávne vzťahy,

– vypracovať Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,

– zabezpečiť školenie vlastných zamestnancov.

Účastníkov vzájomného obchodného vzťahu je potrebné identifikovať prostredníctvom ich platného preukazu totožnosti. Kópiu preukazu totožnosti, na základe ktorého bol účastník identifikovaný je zároveň nutné uchovávať.
V prípade, že podnikateľ má pochybnosti o identifikácií účastníka vzájomného obchodného vzťahu, je povinný informovať orgán na to príslušný, ktorým je finančná spravodajská jednotka.

Každá povinná osoba má zároveň povinnosť vypracovať Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Podnikateľ zároveň zabezpečuje pravidelné školenie svojich zamestnancov buď vo vlastnej réžií alebo prostredníctvom tretích subjektov, ktorí poskytujú podobné školenie v rámci ponuky svojich služieb.

JUDR. NIKOLA JABORNÍKOVÁ
JUDR. NIKOLA JABORNÍKOVÁ

JUDr. NIKOLA JABORNÍKOVÁ

associate

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera