Povinná aktivácia elektronických schránok na eGovernmente pre všetky právnické osoby!

Povinná aktivácia elektronických schránok na eGovernmente pre všetky právnické osoby!
19. septembra 2016 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Od 1. augusta 2016 boli všetkým právnickým osobám na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) automaticky aktivované elektronické schránky na doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to bude znamenať, že právnická osoba, ktorá nebude svoju schránku pravidelne sledovať, sa nemusí dozvedieť napr. o doručení rozhodnutia o uložení pokuty, v dôsledku čoho môže zmeškať lehotu na odvolanie.

Elektronické schránky sú určené na doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci, pričom doručenie rozhodnutia bude mať rovnaký právny účinok, ako má doručenie v listinnej forme. Elektronická správa sa bude považovať za doručenú uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia do elektronickej schránky. Doručenie tiež potvrdí elektronická doručenka, ktorá bude zasielaná do Vašej elektronickej schránky.

Automatická aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí si však môžu elektronickú schránku aktivovať kedykoľvek dobrovoľne.

Prístup do elektronickej schránky majú automaticky všetci členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby. Štatutárny orgán sa do schránky prihlási výlučne pomocou občianskeho preukazu s čipom. Občiansky preukaz s čipom je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov ktoréhokoľvek Okresného riaditeľstva Policajného zboru, teda nie len v mieste trvalého pobytu.

POZOR!!!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vydáva občiansky preukaz aj s možnosťou „bez aktivácie čipu“. Tento variant vydaného občianskeho preukazu s čipom je však na elektronickú komunikáciu nepoužiteľný. Pri vybavovaní občianskeho preukazu za účelom prístupu do elektronickej schránky je nutné žiadať o vydanie občianskeho preukazu minimálne s „aktiváciou na prijímanie podaní“. Odporúčame však žiadať o vydanie občianskeho preukazu s čipom s „aktiváciou na prijímanie aj na podávanie elektronických podaní“ (tento variant má zároveň aktivovaný elektronický podpis).

Na prístup do elektronickej schránky je ďalej potrebné disponovať čítačkou a softvérom eID Klient. Čítačku Vám vydá orgán policajného zboru pri vydaní nového občianskeho preukazu s čipom, pričom následne je treba si k čítačke stiahnuť ovládače. Softvér eID Klient aj s ovládačmi k čítačke je možné si bezplatne stiahnuť na ústrednom portáli www.slovensko.sk.

Dôležitá informácia!

Vzhľadom na to, že štátne orgány zistili istú časovú tieseň pre vybavovanie občianskych preukazov s čipom, a celkovo aktivácia elektronických schránok predstavuje zásadnú zmenu, bude proces povinnej aktivácie prebiehať v nasledovnom režime:

  • proces aktivácie sa začne 1.8.2016 automaticky úkonom Úradu vlády SR bez žiadosti majiteľa elektronickej schránky,
  • proces aktivácie sa skončí prvým prihlásením sa osoby oprávnenej na prístup a disponovanie so schránkou do elektronickej schránky, najneskôr však 1.1.2017.

Elektronická schránka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek je teda aktivovaná v momente:

  • prvého prístupu osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky po 1.8.2016, ALEBO
  • najneskôr 1.1.2017.

V praxi z toho vyplýva, že všetky oprávnené osoby (konatelia, splnomocnené osoby) majú reálne čas si k 1.1.2017 zabezpečiť občianske preukazy s čipom a aktivovať si ich pre účely elektronickej komunikácie.

Aktivácia môže prebehnúť kedykoľvek v prechodnom období medzi 1.8.2016 a 1.1.2017.

 

Zdroje:

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_povinna-aktivacia-schranok-pra

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera