Posudzovanie odpisu pohľadávky ako daňového výdavku

Posudzovanie odpisu pohľadávky ako daňového výdavku
14. októbra 2014 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Neuhradené pohľadávky sú v súčasnosti pomerne častým javom. Okrem chýbajúcich peňažných prostriedkov spôsobujú daňovníkovi aj rôzne daňové „nevýhody“ – daňovník totiž často platí daň aj z toho, čo mu nebolo uhradené. Spoločnosti sa kvôli podceneniu manažmentu pohľadávok môžu dostať do problémov z hľadiska cash flow, skĺznuť do pasce platobnej neschopnosti a v najhoršom prípade až do predĺženia.V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je zavedený inštitút odpisu pohľadávok, ktorým je daňovníkom v taxatívne vymedzených prípadoch umožnené menovitú hodnotu pohľadávky alebo jej nesplatenú časť považovať za daňový výdavok.

Čo je odpis pohľadávky?

Odpis pohľadávky je jednostranný úkon na strane veriteľa, ktorý odpíše pohľadávku pri trvalom upustení od jej vymáhania. Odpis pohľadávky patrí k jedným zo spôsobov vyradenia pohľadávky z obchodného majetku daňovníka z iného dôvodu ako je úhrada alebo postúpenie.

Ako sa vykonáva odpis pohľadávky?

Vykonáva sa účtovne aj daňovo jednorazovo, nie je možné ho realizovať postupne. Na rozdiel od tvorby opravnej položky k pohľadávke, ktorá sa účtuje len na konci účtovného obdobia, môže veriteľ účtovať odpis pohľadávky aj v priebehu zdaňovacieho obdobia. Účtovný odpis  pohľadávky je upravený podľa § 68 ods. 5 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Je odpis pohľadávky daňovým výdavkom?

Účtovný odpis pohľadávky nie je automaticky daňovým výdavkom. Stane sa ním až po splnení podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov.

Kedy je odpis pohľadávky uznaný za daňový výdavok?

U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa odpis menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti vrátane príslušenstva, ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením alebo neuhradenej časti považuje za daňový výdavok v prípadoch taxatívne vymedzených v § 19 ods. 2 pism. h) zákona o dani z príjmov ak:

 1. súd:
–  zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
–  zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
–  zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, a to aj u daňovníka, ktorý     neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,
 1. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
 2. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
 3. daňovník preukáže právoplatným rozhodnutím súdu skutočnosť, že exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastavil z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo,
 4. daňovník preukáže právoplatným rozhodnutím súdu skutočnosť, že súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi.

U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa odpis pohľadávky v menovitej hodnote alebo jej nesplatenej časti daňovým výdavkom ak sú splnené podmienky vymedzené zákonom o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 pism. i):

 1. k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku do výšky 50% t. j. ak od doby splatnosti uplynula doba dlhšia ako 720 dní,
 2. menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 332 €,
 3. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky, celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu 332 €.

Uvedené neplatí na pohľadávky nadobudnuté postúpením a na pohľadávky, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.

U daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je daňovým výdavkom odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok, t. j. ak splní súčasne všetky podmienky pre tvorbu opravnej položky podľa zákona o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. r).  Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov a od jej splatnosti uplynula doba dlhšia ako:

 1. 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
 2. 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
 3. 1 080 dní, , sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Uvedené neplatí na pohľadávky nadobudnuté postúpením a na pohľadávky, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera