Postup pri darovaní 2% zaplatenej dane

Postup pri darovaní 2% zaplatenej dane
15. apríla 2019 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Údaje o aktuálnych prijímateľoch 2% zaplatenej dane sú dostupné na stránke Notárskej komory https://bit.ly/2XFRVms.

V zmysle §50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorý sa venuje činnosti ako napr. sú ochrana a podpora zdravia, rozvoju športu, vedy, výskumu a vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a životného prostredia, sprostredkuje dobrovoľnícku činnosť a pod.

FYZICKÉ OSOBY

V zmysle §50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo na tlačive do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu 136f) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu.

Platné editovateľné tlačivá sú dostupné na stránke :

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

  • Zamestnanec

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal do 31.3.2019 ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018, predkladá správcovi dane Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive, špeciálne podľa vydaného vzoru zo strany Finančnej správy v pravom hornom rohu musí byť čiarový kód na tzv. Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Vyplnené tlačivo Vyhlásenia predloží zamestnanec správcovi dane podľa miestneho príslušného bydliska, najneskôr 30.4.2019. Prílohou vyhlásenia je originál potvrdenie o zaplatení dane (tiež podľa vydaného vzoru zo strany Finančnej správy v pravom hornom rohu musí byť čiarový kód), ktoré vydá zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr do 15.4.2019 a v ktorom je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.

  • Živnostník

Živnostník uvedie vo svojom daňovom priznaní za rok 2018 prijímateľa podielu zaplatenej dane vo výške 2% resp. 3% najneskôr do 1.4.2019, v prípade ak mal odloženú daňovú povinnosť najneskôr do 1.7.2019 (v prípade zahraničných príjmov do 30.9.2019) .

PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, podiel zaplatenej dane do výšky 2%, len v prípade ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania t. j. 1.4.2019 (prípade ak má odloženú daňovú povinnosť najneskôr do 1.7.2019) finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov. Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.

 

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera