Podnikatelia POZOR! Pripravte sa na povinnú elektronickú komunikáciu so správcom dane

Podnikatelia POZOR! Pripravte sa na povinnú elektronickú komunikáciu so správcom dane
6. októbra 2017 ING. IVANA JACKANINOVÁ

Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) sa zavádza povinná elektronická komunikácia so správcom dane:

–  pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, s účinnosťou od 1.1.2018

  a pre fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi registrovanými pre daň z príjmov, s účinnosťou od 1.7.2018.

Kto nebude povinný
Od účinnosti novely daňového poriadku sa povinná elektronická komunikácia so správcom dane nebude vzťahovať na daňovníkov, ktorí budú mať:

– len príjmy zo závislej činnosti (taxatívne vymedzené v § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov),

– len príjmy z kapitálového majetku (taxatívne vymedzené v § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov),

– len ostatné príjmy (taxatívne vymedzené v § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov),

– len príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkov (§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov),

– alebo kombináciu týchto príjmov.

Kto je povinný do 31.12.2017
Daňový poriadok v znení platnom do 31.12.2017 určuje povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami nasledovným subjektom:

– daňovým subjektom, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty,

– daňovým poradcom za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní,

– advokátom za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní,

– ostatným zástupcom za daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a ktoré zastupujú pri správe daní.

Ako elektronicky komunikovať
Možnosti elektronickej komunikácie so správcom dane sú dve:

  1. prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu,
  2. bez kvalifikovaného elektronického podpisu – v tomto prípade je potrebné oznámiť správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančnej správy a uzavrieť so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.

Daňové subjekty sa môžu aj pri elektronickej komunikácii dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolia a ktorý bude pri správe daní konať v rozsahu plnomocenstva.


 

 

Zdroje:
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera