Podmienky oslobodenia 13. a 14. mzdy od dane

Podmienky oslobodenia 13. a 14. mzdy od dane
14. mája 2018 ING. IVANA JACKANINOVÁ

S účinnosťou od 01.05.2018 sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a to tak, že sa rozširuje okruh príjmov oslobodených od dane, o príjmy podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o).

13. mzda
V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia tzv. 13. mzdy
Tzv. 13. mzda, ktorá je vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, je oslobodená od dane len vtedy, ak sú súčasne splnené dve podmienky:
1. tzv. 13. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka, u rovnakého zamestnávateľa, nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov.

Ak by tzv. 13. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov a na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur sa oslobodenie nevzťahuje.

Oslobodenie od dane sa v súlade s prechodným ustanovením zákona o dani z príjmov prvýkrát použije na tzv. 13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019.

14. mzda
V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov (ďalej len „tzv. 14. mzda“) vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia tzv. 14. mzdy
Na uplatnenie oslobodenia od dane tzv. 14. mzdy, ktorá je vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, musia byť splnené tri podmienky:
1. tzv. 14. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
2. zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov,
3. zamestnancovi bola vyplatená tzv. 13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia.

Ak by tzv. 14. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov a na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur sa oslobodenie nevzťahuje.

Oslobodenie od dane sa v súlade s prechodným ustanovením zákona o dani z príjmov prvýkrát použije na tzv. 14. mzdu vyplatenú v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj tzv. 13. mzda, najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Zdroj:
Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok IV zákona č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera