Podanie žiadosti po prekročení obratu a doplňujúce dotazy zo strany finančnej správy

Podanie žiadosti po prekročení obratu a doplňujúce dotazy zo strany finančnej správy
17. júla 2019 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Daňový subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť na Slovensku a z ktorej dosahuje príjmy musí byť, po splnení určitých kritérií, povinne zaregistrovaný za platiteľa DPH.

Povinnú registráciu tuzemských subjektov upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), konkrétne § 4 ods. 1, ktorý znie nasledovne: „Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.“

Z uvedeného vyplýva, že daňový subjekt je povinný sám si kontrolovať obrat za 12 kalendárnych mesiacov. Nestačí, že si daňový subjekt raz ročne pri zostavovaní účtovnej závierky a daňového priznania skontroluje, aký obrat dosiahol za daný rok, nakoľko je potrebné obrat sledovať kumulovane.

Obrat je zadefinovaný v zákone o DPH v § 4 ods. 7 nasledovne: „Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.“

Príklad:

Spoločnosť AB, s.r.o. so sídlom v Piešťanoch vznikla v januári 2018 a dodala v tuzemsku tovar a služby nasledovne:

 

Obdobie

 

Hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku

 

Kumulatívny obrat za 12 mesiacov

01/2018

3 500,00 EUR

02/2018

2 000,00 EUR

03/2018

4 000,00 EUR

04/2018

3 500,00 EUR

05/2018

4 200,00 EUR

06/2018

5 600,00 EUR

07/2018

2 200,00 EUR

08/2018

3 500,00 EUR

09/2018

2 400,00 EUR

10/2018

4 500,00 EUR

11/2018

5 200,00 EUR

12/2018

5 500,00 EUR

46 100,00 EUR

01/2019

7 200,00 EUR

49 800,00 EUR

02/2019

1 500,00 EUR

49 300,00 EUR

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť za kalendárny rok 2018 dosiahla obrat 46 100 EUR. Ak by spoločnosť skontrolovala obrat za 12 kalendárnych mesiacov až k 31.12.2019, tak by spoločnosť nepostupovala správne, nakoľko obrat 49 790 EUR presiahla za obdobie 02/2018 – 01/2019 a teda žiadosť o registráciu pre daň má povinnosť podať do 20.2.2019.

Daňový subjekt po prekročení obrat je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu na pre daň elektronicky. Žiadosť sa nachádza na portáli finančnej správy, link priamo na žiadosť je tu.

Podaním žiadosti sa však povinnosti daňového subjektu nekončia. Daňový úrad prostredníctvom prideleného zamestnanca vo veci registrácie kontaktuje daňovníka prípadne jeho splnomocneného zástupcu vo veci predloženia dokladov a poskytnutí informácií k činnosti podniku.

Daňový úrad požaduje predloženie dokladov, ktoré preukazujú ekonomickú činnosť podniku, predovšetkým vystavené faktúry, ktorými sa prekročil obrat v sume 49 790 eur. Taktiež daňový úrad požaduje doplnenie ďalších informácií o ekonomickej činnosti subjektu (napr. vyšpecifikovanie hlavného predmetu činnosti, priestorov, kde sa činnosť vykonáva, informácie o zamestnancoch, majetku…).

V prípade, ak Vám a Vašej spoločnosti vznikla povinnosť sa zaregistrovať z titulu dosiahnutia obratu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám, nielen s týmto úkonom, pomôžeme.

Zdroje:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov#

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph

https://podpora.financnasprava.sk/201180-Kto-a-kedy-je-povinn%C3%BD-sa-registrova%C5%A5-za-platite%C4%BEa-DPH

https://podpora.financnasprava.sk/430194-Obrat-a-pr%C3%ADklady-na-pos%C3%BAdenie-obratu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-222

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera