Platíte spoločnosti Google poplatky za Google AdWords alebo spoločnosti Facebook za reklamy? Ako ďalej postupovať?

Platíte spoločnosti Google poplatky za Google AdWords alebo spoločnosti Facebook za reklamy? Ako ďalej postupovať?
7. novembra 2017 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ak platíte spoločnosti Google poplatky za Google AdWords alebo spoločnosti Facebook za reklamy a nie ste registrovaným platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH, v tom prípade by ste sa mali zaregistrovať podľa § 7a zákona o DPH!

Ak ste zdaniteľnou osobou a nie ste registrovaný pre daň a prijímate služby z iných členských štátov alebo dodávate služby do iných členských štátov, pričom miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ste povinný sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH.

Kedy je zdaniteľná osoba, ktorá zatiaľ nie je registrovaná pre daň, povinná sa zaregistrovať?

  • – Pred prijatím služby z iného členského štátu od zdaniteľnej osoby, pri ktorej jej vzniká povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH alebo
  • – pred dodaním služby do iného členského štátu zdaniteľnej osobe, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby v členskom štáte, v ktorom je príjemca služby usadený.

Hodnota prijatých resp. poskytnutých služieb nie je rozhodujúca!

Služby, pri ktorých sa určuje miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH sú napríklad: marketingové, poradenské, právne, reklamné služby… Viac informácii k miestu dodania služieb nájdete na stránke finančnej správy.

Kedy zdaniteľná osoba nepodáva žiadosť pre registráciu podľa § 7a?
Ak:

  • – už je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo je registrovaná za platiteľa dane (podľa § 4, § 4a, § 5, § 6),
  • – dodá službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby oslobodená od dane resp. prijme službu, ktorá je v tuzemsku oslobodená od dane resp.
  • – prijme službu od osoby z tretieho štátu resp. dodá službu osobe z tretieho štátu,
  • – dodá službu nezdaniteľnej osobe alebo prijme službu od nezdaniteľnej osoby,
  • – prijme alebo dodá službu, pri ktorej sa miesto dodania neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (podľa § 16 resp. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH).

Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na registráciu, musí podať žiadosť o registráciu  na daňový úrad a ten najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti vydá osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre daň.

Je potrebné zdôrazniť, že zdaniteľná osoba sa zaregistrovaním podľa § 7a zákona o DPH nestáva platiteľom dane, t.z. že nemá nárok na odpočítanie dane, ale má povinnosť zaplatiť daň z prijatej služby.

Registráciou podľa § 7a zákona vzniknú nasledovné povinnosti:
1) pri prijatí služieb z iného členského štátu:
–  objednávať si služby z iného členského štátu pod pridelením identifikačným číslom pre DPH (v prípade, že ide o služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH),
–  pri prijatí služby odviesť daň na Slovensku podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (faktúra od zahraničného dodávateľa nebude vystavená s DPH), podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba dodaná (v prípade výšky dane do 5 eur sa daň neplatí),
– a viesť záznamy o prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

2) pri dodaní služieb do iného členského štátu:
– dodávať služby pod pridelením identifikačným číslom,
– podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok do 25 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dodala služby,
– a viesť záznamy o dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte.

Dôležité upozornenie finančnej správy: „Ak si zdaniteľná osoba nesplní registračnú povinnosť podľa § 7a zákona o DPH a prijme službu s miestom dodania v SR podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je príjemca služby osobou povinnou platiť daň, je zdaniteľná osoba povinná z prijatej služby odviesť daň aj napriek skutočnosti, že si nesplnila registračnú povinnosť, za čo jej daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).“

 

Zdroje:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-222
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph
https://podpora.financnasprava.sk/541157-Registr%C3%A1cia-pri-prijat%C3%ADdodan%C3%AD-slu%C5%BEby-zdo-in%C3%A9ho-%C4%8Dlensk%C3%A9ho-%C5%A1t%C3%A1tu
https://podpora.financnasprava.sk/130910-Povinnosti-zdanite%C4%BEnej-osoby-registrovanej-pod%C4%BEa–7a-z%C3%A1kona-o-DPH
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/miesto-dodania-sluzieb

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera