Paušálne výdavky pre fyzické osoby za rok 2017

Paušálne výdavky pre fyzické osoby za rok 2017
3. októbra 2017 MICHAL BEZNÁK

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky?

Daňovník (fyzická osoba podnikateľ), ktorý nie je platiteľom DPH, alebo daňovník, ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatňuje si preukázateľné daňové výdavky (nevedie si účtovníctvo ani daňovú evidenciu) a zároveň dosahoval:

 1. Príjmy z podnikania:
 1. Príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 2. Príjmy zo živnosti
 3. Príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. príjmy z poisťovníctva, súkromný veterinári, audítori, daňový poradcovia, notári)
 4. Príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti

 1. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré nie sú podnikaním ani závislou činnosťou (zamestnaním):
 2. Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (daň z týchto príjmov sa neodvedie zrážkou), z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
 3. Príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. príjmy správcov konkurznej podstaty, príjmy osobnej asistencie pre ťažko zdravotne postihnutých)
 4. Príjmy znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
 5. Príjmy z činností sprostredkovateľov (napr. doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnanie, stavebné sporenie, cenné papiere, poistenie a zaistenie)
 6. Príjmy z činností športovca alebo športového odborníka vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe

 

 1. Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu – sú to príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (daň z týchto príjmov sa neodvedie zrážkou)

Zmena vo výške paušálnych výdavkov
V zdaňovacom období 2016 boli paušálne výdavky, ktoré si mohol daňovník uplatniť vo výške 40% z úhrnu príjmov vymenovaných v predchádzajúcom odseku, avšak najviac do výšky 5.040 Eur.

Za zdaňovacie obdobie 2017 sa výška paušálnych výdavkov, ktoré si môžu daňovníci uplatniť zvýšila na výšku 60% z úhrnu príjmov vymenovaných v predchádzajúcom odseku, avšak najviac do výšky 20.000 Eur.

Poistné nie je zahrnuté vo výške paušálnych výdavkov
Vo výške paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka, okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov vymenovaných v predchádzajúcom odseku, jedná sa o zdravotné a sociálne poistenie, ak tieto výdavky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázateľnej výške.

Čo musí daňovník ešte splniť, aby si mohol uplatniť paušálne výdavky?

Daňovník je povinný si viesť evidenciu o:

 1. Príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane
 2. Zásobách
 3. Pohľadávkach

Zdroje:
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera