Ostatné príjmy podľa §8

Ostatné príjmy podľa §8
10. januára 2018 ING. JANA RAGAČOVÁ

Ak je príležitosť, tak každá fyzická osoba si rada privyrobí pár eur navyše mimo toho, čo bežne vykonáva. Takýto príjem ak nejde o príjem podľa §5-7 je považovaný za ostatný príjem z príležitostnej činnosti podľa §8 zákona o dani z príjmov. Zároveň bol tento príjem od dane oslobodený ak nepresiahol výšku 500€. Ak príjem presiahol výšku 500€, tak sa do základu dane zahrňoval len príjem nad túto ustanovenú sumu, pričom výdavky k týmto príjmov sa zahrňovali do základu dane rovnakým pomerom ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom. Najčastejšie sa na takýto druh príjmov vyhotovovali zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (zmluva o dielo, zmluva o spolupráci, nepomenované zmluvy) a na základe nich sa vyplácala odmena. Takýto bol dlho výklad tohto paragrafu, ktorý nebol podľa finančnej správy v poriadku.

Preto od 1.1.2018 sa novelou zákona o dani z príjmov doplnil §8 ods. 1 písm. a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia nepovažuje príjem dosahovaný z činností vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa §6, môže znížiť základ dane podľa §17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa jedná o príjem fyzickej osoby na základe zmluvného vzťahu (môže byť aj ústna), tak ide o „iný“ príjem, ktorý nie je od dane oslobodený ani v prípade ak nepresiahol v zdaňovacom období sumu 500€.

Zároveň boli medzi ostatné príjmy podľa §8 ods.1 doplnené písm. s) príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.

Zdroje:
ZÁKON č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV v znení neskorších predpisov
https://podpora.financnasprava.sk/531581-Pr%C3%ADjmy-z-pr%C3%ADle%C5%BEitostn%C3%BDch-%C4%8Dinnost%C3%AD
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_zdan-prilez-prijmov-ts/bc
https://ludskourecou.sk/2016/07/prilezitostne-prijmy-obcanov-na-zaklade-zmluvy-vraj-nie-su-od-dane-oslobodene-podla-financnej-spravy-naozaj/

ING. JANA RAGAČOVÁ
ING. JANA RAGAČOVÁ

Ing. JANA RAGAČOVÁ

accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera