Osobitná úprava uplatňovania DPH

Osobitná úprava uplatňovania DPH
9. novembra 2015 ING. IVANA JACKANINOVÁ

Vláda schválila 1. októbra 2015 novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „novela zákona o DPH“). Zámerom novely zákona je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Platenie DPH až po úhrade faktúry od odberateľa?

Novelou sa zaviedol nový režim uplatňovania DPH na základe platieb. Dotýka sa najmä malých a stredných podnikateľov. Ak sa daňovník rozhodne postupovať podľa tejto osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe platieb, bude môcť posunúť odvod DPH z vystavených faktúr do štátnej pokladnice až do obdobia, v ktorom tieto faktúry budú uhradené odberateľom. Rovnako sa bude postupovať aj pri uplatňovaní práva na odpočítanie dane. Daňovníkovi uplatňujúcemu nový režim vzniká právo na odpočet DPH až vtedy, keď za dodávku tovaru alebo služby svojmu dodávateľovi skutočne zaplatí. Režim sa vzťahuje na odplatné dodanie tovaru a služieb v tuzemsku, pri ktorom je platiteľ povinný platiť DPH, okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 (oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie) a § 47 zákona o DPH (oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru a služieb).

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Faktúra vyhotovená platiteľom musí obsahovať aj zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Ak platiteľ takúto slovnú informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť vznikne podľa v deň dodania tovaru alebo služby. Platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Kto môže uplatniť osobitný režim uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby?

Osobitný režim uplatňovania dane môže dobrovoľne využiť každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  1. ide o platiteľa registrovaného podľa § 4, ktorý dosiahol zákonom stanovený obrat pre povinnú registráciu alebo sa stal platiteľom na základe dobrovoľnej registrácie,
  2. za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 € a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 €,
  3. na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie.

Kedy vzniká a zaniká uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb?

Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky, uplatňuje túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (prvý deň kalendárneho mesiaca, resp. prvý deň kalendárneho štvrťroku). Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu.

Daňovník sa zároveň môže kedykoľvek rozhodnúť o skončení uplatňovania osobitného režimu. Uplatňovanie osobitnej úpravy je platiteľ povinný skončiť posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu.

Kedy sa musí skončiť uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb?

Platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, ak:

– v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100 000 €, a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat,

– sa stane členom skupiny, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny,

– je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie,

– sa zrušuje bez likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza dňu jeho zániku,

– je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa, a to posledným dňom posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve,

– nastane skutočnosť na zmenu registrácie pre daň (zahraničný podnikateľ zmení registráciu z dôvodu, že už nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo iné stále miesto podnikania, avšak naďalej ostáva registrovaný ako platiteľ DPH), a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď táto skutočnosť nastala.

Ako postupuje daňovník, ktorý neuplatňuje osobitný režim pri nadobudnutí tovaru alebo služby od daňovníka uplatňujúceho osobitný režim DPH na základe platieb?

V prípade, že platiteľ postupujúci podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb dodá tovar alebo službu platiteľovi, ktorý podľa tohto osobitného režimu nepostupuje, vzniká odberateľovi právo na odpočet DPH z prijatých tovarov alebo služieb až v deň, kedy vznikne daňová povinnosť dodávateľovi. To znamená, že dodávateľovi vzniká právo na odpočet, až keď odberateľovi zaplatí.

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera