Osobitná úprava uplatňovania DPH – príklady 2. časť

Osobitná úprava uplatňovania DPH – príklady 2. časť
19. januára 2016 ING. IVANA JACKANINOVÁ

V predchádzajúcom článku Osobitná úprava uplatňovania DPH sme sa venovali teoretickému vysvetleniu osobitnej úpravy. V tomto článku sa budeme venovať pokračovaniu článku Osobitná úprava uplatňovania DPH – príklady t. j. praktickému vysvetleniu na príkladoch v praxi.

Dodanie tovaru do zahraničia osobou uplatňujúcou osobitnú úpravu

Platiteľ A uplatňujúci osobitnú úpravu na základe platieb dodal tovar osobe identifikovanej pre daň v Českej republike. Preprava bola vykonaná na účet predávajúceho prepravnou spoločnosťou, tovar bol do Českej republiky prepravený a odovzdaný kupujúcemu 15. 5. 2016. Platiteľ A vyhotovil faktúru na dodanie tovaru dňa 22. 5. 2016. Platba za dodanie tovaru bola na bankový účet pripísaná dňa 5. 6. 2016. Daňová povinnosť platiteľovi A vzniká podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry, t. j. dňa 22. 5. 2016. Právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb kúpených od iného platiteľa v tuzemsku a použitých v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu dodávateľovi.

Ako postupuje osoba uplatňujúca osobitnú úpravu pri oprave základu dane?

Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu od januára 2016. Vo februári dodal platiteľovi B tovar v cene 6 000 € vrátane DPH, ktorý bol uhradený. V máji 2016 platiteľ B uplatnil reklamáciu dodaného tovaru z dôvodu nevyhovujúcej kvality časti dodaného tovaru. Platiteľ A uznal reklamáciu dňa 25. 5. 2016 vo výške 1 000 €. Platiteľ A k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotovil faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uviedol číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe uznanej reklamácie časti dodaného tovaru oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. Na faktúre platiteľ uviedol písomnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Platiteľ A poukázal čiastočnú platbu vo výške 600 € platiteľovi B dňa 26. 5. 2016. V daňovom priznaní v mesiaci máj uvedie opravu základu dane vo výške 500 € a opravu dane vo výške 100 € na riadkoch 26 a 27.

Ako postupuje osoba uplatňujúca osobitnú úpravu pri pomernom odpočítaní dane?

Platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vykonáva zdaniteľné obchody zdaňované, ako aj zdaniteľné obchody oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane. V marci 2016 prijal reklamnú službu v sume 6 000  € vrátane DPH. Služba bola dodaná dňa 31. 5. 2016 platiteľom, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu. Túto službu platiteľ použije na zdaniteľné obchody zdaňované, ako aj zdaniteľné obchody oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane. Platiteľ za dodanú službu zaplatil čiastočne dňa 15. 6. 2016 (v tento deň bola platba pripísaná aj na účet dodávateľa) vo výške 3 000 €. Výška zaplatenej dane je 500 €. Odpočítanie dane platiteľ uplatní v pomernej výške podľa § 50 zákona o DPH a použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka vo výške 0,8. Platiteľovi vzniká právo na odpočítanie dane vo výške 400 € dňom zaplatenia, t. j. 15. 6. 2016. Odpočítanie dane si platiteľ podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH môže uplatniť najskôr v zdaňovacom období jún a najneskôr v decembri 2016. Po skončení kalendárneho roka platiteľ vysporiada daň podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH za celý kalendárny rok v zdaňovacom období december 2016.

Odpočítanie dane pri registrácií platiteľa, ktorý sa zároveň rozhodne postupovať podľa osobitnej úpravy

Zdaniteľná osoba sa stala platiteľom od 1. 3. 2016. Od tohto dátumu sa rozhodla uplatňovať osobitnú úpravu, pričom túto skutočnosť písomne oznámi daňovému úradu do 31. 3. 2016. V januári nakúpila kancelársky nábytok v cene 2 400 € vrátane DPH od platiteľa, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu. V apríli 2016 uskutočnila čiastočnú úhradu vo výške 1 200 € (platba bola prijatá dňa 15. 4. 2016). Platiteľovi vzniká právo na odpočet dane vo výške 200 € dňom prijatia platby dodávateľom, t. j. 15. 4. 2016. Zároveň nakúpila v januári 2016 kancelársky nábytok v cene 4 800 € vrátane DPH od platiteľa, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu. Platiteľ si uplatní odpočítanie dane z kúpeného kancelárskeho nábytku vo výške 800 € v zdaňovacom období marec v rozsahu a za podmienok § 49 až 51 zákona o DPH.

Ako postupuje osoba uplatňujúca osobitnú úpravu pri oprave odpočítanej dane – ťarchopise?

Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu od januára 2016. Vo februári dodal platiteľovi B (neuplatňujúcemu osobitnú úpravu) tovar v cene 6 000 € vrátane DPH. Daňová povinnosť vznikla dňom zaplatenia za tovar dňa 4. 4. 2016. V máji 2016 platiteľ A zvýšil cenu dodávaného tovaru z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok o 1 000 €. Platiteľ A k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotovil faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uviedol číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe zvýšenej ceny tovaru oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. Na faktúre platiteľ uviedol písomnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Platiteľ B poukázal platbu vo výške 1 000 € platiteľovi A dňa 26. 5. 2016. V daňovom priznaní v mesiaci máj uvedie opravu základu dane vo výške 800 € a opravu dane vo výške 200 € na riadkoch 26 a 27.

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera