Odvodová úľava pre pracujúcich dôchodcov

Odvodová úľava pre pracujúcich dôchodcov
24. augusta 2018 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Od 1. júla 2018 sa pre dôchodcov pracujúcich na základe dohôd o vykonaní práce resp. o pracovnej činnosti zaviedla nová odvodová úľava v sume najviac vo výške 200€ mesačne. Vzťahuje sa nielen pre pravidelné, ale aj nepravidelné príjmy. Podmienky sú podobné ako v prípade odvodovej úľavy z dohôd o brigádnickej práci študentov.

O odvodovú úľavu môže požiadať poberateľ:

  1. starobného dôchodku,
  2. predčasného starobného dôchodku,
  3. invalidného dôchodku,
  4. výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a za podmienky, že dovŕšili dôchodkový vek,
  5. invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Dôchodca má právo, nie však povinnosť si odvodovú úľavu uplatniť len na jednu dohodu v jednom kalendárnom mesiaci. Je povinný písomne informovať svojho zamestnávateľa o:

  1. uplatnení odvodovej úľavy,
  2. naopak, že si u neho prestáva uplatňovať odvodovú úľavu,
  3. predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si odvodovú úľavu súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

Oznámenie a čestné vyhlásenie je zverejnené na webovej stránke sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/ext_dok…oznamenie-a-cestne-vyhlasenie—dochodca/66068c

Pri uplatňovaní odvodovej úľavy dôchodca vyhlasuje, že si v tom istom kalendárnom mesiaci neuplatňuje odvodovú úľavu súčasne u iného zamestnávateľa.

V prípade porušenia podmienok môže Sociálna poisťovňa podľa § 239 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení uložiť dôchodcovi pokutu najviac vo výške 16 596,96 €, pričom pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti. Zároveň zamestnávateľ musí  vyčísliť a doplatiť nedoplatok na poistnom, vyžiadať na úhradu poistné za zamestnanca od dôchodcu.

Účinnosť čestného vyhlásenia, na uplatnenie odvodovej úľavy nastane odo dňa vzniku právneho vzťahu, ak uplatnenie bolo zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie odvodovej úľavy zamestnávateľovi oznámené.

Ukončenie uplatňovania odvodovej úľavy nastane ukončením dohody, ku ktorej sa odvodová úľava uplatňovala alebo od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončenie uplatňovania odvodovej úľavy zamestnávateľovi oznámené.

Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

 

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera