Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
9. apríla 2015 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

     Od 1. januára 2015 vstúpila do platnosti novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Hlavným cieľom novely je zníženie odvodov na zdravotné poistenie tzv. nízkopríjmovým zamestnancom.

Novelou sa zavádza do zákona nový pojem – odpočítateľná položka. Od januára 2015 sa zvýšila minimálna mzda na úroveň 380 €. Cieľom zavedenia odpočítateľnej položky bolo zvýšenie čistej mzdy nízkopríjmových zamestnancov a kompenzácia zvýšených mzdových nákladov, ktoré zamestnávateľovi vznikajú v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy.

Ako je možné uplatniť odpočítateľnú položku?

Odpočítateľná položka sa viaže na vymeriavací základ zamestnanca, ktorý spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie odpočítateľnej položky. Vymeriavacím základom zamestnanca, z ktorého sa počíta poistné je jeho hrubá mzda. Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie je možné uplatňovať ako mesačnú odpočítateľnú položku alebo odpočítateľnú položku v ročnom zúčtovaní poistného.

Kto si môže uplatniť mesačnú odpočítateľnú položku?

Musí sa jednať o zamestnanca:

  • v pracovnom pomere,
  • štátnozamestnaneckom pomere,
  • služobnom pomere alebo
  • v štátnej službe.

Zároveň však musí spĺňať podmienku, že:

  1. má len jediného zamestnávateľa,
  2. neuplatňuje si odvodovú výnimku ako predtým dlhodobo nezamestnaný,
  3. nie je súčasne SZČO.

Zamestnanec si môže uplatňovať odpočítateľnú položku len v mesiacoch, kedy podmienky spĺňa. Mesačnú odpočítateľnú položku si nebude môcť uplatniť zamestnanec, ktorý mal v kalendárnom mesiaci súčasne viac zamestnávateľov alebo bol súčasne SZČO. Takýto zamestnanci si budú môcť uplatniť odpočítateľnú položku v ročnom zúčtovaní, ktoré im vykoná príslušná zdravotná poisťovňa. V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne, že chce využiť mesačnú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie oznámi to zamestnávateľovi na určenom tlačive. V prípade ak chce využiť odpočítateľnú položku už v mesiaci január musí tak urobiť do 25. januára 2015. Nový zamestnanec bude mať na oznámenie lehotu 8 dní odo dňa vzniku pomeru.

Aká je výška mesačnej odpočítateľnej položky?

Výška odpočítateľnej položky je v závislosti od hrubej mzdy zamestnanca najviac 380 € za mesiac. Ak má zamestnanec hrubú mzdu rovnú alebo nižšiu ako 380 €, po uplatnení odpočítateľnej položky nebude z príjmu zamestnanec ani zamestnávateľ platiť žiadne zdravotné odvody. Zamestnanci s príjmom vyšším ako 380 € ale zároveň nižším ako 570 € majú možnosť využiť odpočítateľnú položku, ktorá sa vypočíta podľa vzorca 380 – 2x (hrubá mzda – 380).

Hrubá mzda Mesačná odpočítateľná položka
Nižšia alebo rovná 380 € 380 €
Vyššia ako 380 € ale nižšia ako 570 € 380 € – 2x (hrubá mzda – 380 €)
Vyššia ako 570 €  bez nároku

Pri výpočte výšky odpočítateľnej položky sa zaokrúhľuje vždy na eurocenty nahor.

Výška úväzku neovplyvňuje výšku odpočítateľnej položky. Ak zamestnanec bol prihlásený v zdravotnej poisťovni len časť kalendárneho mesiaca, suma 380 € sa alikvotne zníži podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol/nebol prihlásený v zdravotnej poisťovni.

Aká je výška ročnej odpočítateľnej položky?

V prípade ak si zamestnanec nemôže uplatňovať odpočítateľnú položku mesačne, môže si ju uplatniť v ročnom zúčtovaní poistného. V prípade uplatnenia odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného bude jej výška najviac 4 560 €. V prípade odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní sa postupuje podľa rovnakého princípu ako pri mesačnej odpočítateľnej položke.
Celková hrubá mzda    Ročná odpočítateľná položka
Nižšia alebo rovná 4 560 €    4 560 €
Vyššia ako 4 560 € ale nižšia ako 6 840 €    4 560 € – 2x (hrubá mzda – 4 560 €)
Vyššia ako 6 840 €    bez nároku

Odpočítateľná položka sa bude alikvotne znižovať v závislosti od počtu kalendárnych dní kedy zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky. Po vykonaní ročného zúčtovania príslušnou zdravotnou poisťovňou, môže zamestnancovi vzniknúť preplatok. Preplatok sa bude považovať za príjem, ktorý bude zdravotná poisťovňa povinná zdaniť zrážkovou daňou vo výške 19 %.

Príklad
Zamestnanec v pracovnom pomere je prihlásený v zdravotnej poisťovni celý mesiac, jeho hrubý mesačný príjem je 450 €. Odpočítateľná položka sa zníži na základe nasledovného výpočtu:
380 – 2 x (450-380) = 380 – 2 x 70 = 240 €
Základ pre preddavky poistného ZP: 500 – 240 = 210 €
Odvody za zamestnanca: 210 * 0,04 (4%) = 8,40 €
Odvody za zamestnávateľa: 210 * 0,10 (10%) = 21 €
V prípade, že by sa zamestnanec rozhodol nevyužiť túto možnosť zákona, zaplatil by preddavky vo výške 18€, jeho zamestnávateľ 45€.

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera