Odklad splatnosti poistného za marec a máj 2020

Odklad splatnosti poistného za marec a máj 2020
28. mája 2020 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Posúva sa lehota splatnosti na 31. december 2020 v prípade poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa resp. za SZČO za mesiac marec a máj 2020. Upozorňujeme však, že odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka len zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (v prípade právnickej osoby), resp. pokles príjmov z podnikania (v prípade fyzickej osoby ) za máj resp. marec 2020 o 40% a viac.

Pozor, lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov za 2020 sa nemení.

Zmeny v sociálnom poistení od 1. 4. 2020

V sociálnom poistení sa zavádza nový fond s názvom „Osobitný fond“ – v skratke „OSP“. Do tohto fondu budú platiť a z tohto fondu čerpať dávku iba príslušníci obecnej polície = zamestnanci, ktorí majú pracovný pomer v obecnej polícii. Ide o mestských policajtov (nie štátnych policajtov).

Pandemická OČR od 1. júna 2020 po otvorení materských škôl a ZŠ 1. stupňa

Rodičia tých detí, ktoré v júni do školských zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.

Pre ostatné skupiny poistencov – rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do 18. roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté – sa nič nemení. Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba ich osobnej celodennej starostlivosti o dieťa/dospelú osobu. Zostáva im aj povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.

Ošetrovné sa ukončí pomocou formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Za ďalšie obdobie, v ktorom sa ošetrovné nečerpalo, neposielame čestné vyhlásenie, Sociálna poisťovňa automaticky pozastaví dávky k dátumu, ktorý bol naposledy zaslaný na čestnom vyhlásení.

 

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera