Novinky zo Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platné od 1.1.2014

Novinky zo Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platné od 1.1.2014
6. februára 2014 ING. IVANA JACKANINOVÁ
Záväzky po lehote splatnosti

– záväzok po lehote splatnosti, ktorého dôsledok bol alebo bude daňový náklad, sa bude zdaňovať v závislosti od dĺžky uplynutej doby od splatnosti – ak uplynie doba dlhšia ako 360 dní (20%), doba dlhšia ako 720 dní (50%) a doba dlhšia ako 1080 dní (100%) – § 17 ods. 27

Zrážková daň na offshore spoločnosti (účinnosť od 1.3.2014)

– zvýšená sadzba dane sa uplatní voči daňovníkovi nezmluvného štátu (štát, ktorý nie je uvedený na zozname uverejnenom na webovom sídle MF SR, čiže s ktorým SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní – § 2 x)

– voči daňovníkom z nezmluvného štátu sa použije zvýšená 35 % sadzba zrážkovej dane a zabezpečenia dane z peňažného plnenia – § 43 ods. 1; § 44 ods. 2 písm. b)

– daňové uznanie nákladov bude podmienené splnením oznamovacej povinnosti platiteľa dane voči daňovému úradu – § 21 ods. 2 písm. m)

Zmena odpočtu daňovej straty

– zmena spôsobu uplatňovania odpočtu daňovej straty – bude možné odpočítavať rovnomerne počas najviac 4 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období – § 30 ods. 1

– neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1.1.2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o DzP – § 52za ods. 4

– pri odpočítavaní daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia 2008 a 2009 sa postupuje podľa § 30 v znení účinnom do 31.12.2009, teda umožňuje sa dokončiť odpočítanie daňovej straty do skončenia 5 zdaňovacích období od jej vykázania – § 52h ods. 9

Daňové licencie

– daňovou licenciou je minimálna daň, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré prizná v daňovom priznaní daň nižšiu ako je výška daňovej licencie – § 46b ods. 1

– výška daňovej licencie je ustanovená v troch veľkostných pásmach – v sume 480 eur (neplatiteľ DPH s ročným obratom do 500 000 eur), v sume 960 eur (platiteľ DPH s ročným obratom do 500 000 eur) a v sume 2 880 eur (ročný obrat nad 500 000 eur) – § 46b ods. 2

– kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vykázanou v daňovom priznaní je možné započítať s daňovou povinnosťou pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach – § 46b ods. 5

– daňovú licenciu neplatí daňovník za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, daňovník nezaložený na podnikanie, verejná obchodná spoločnosť, daňovník, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu, daňovník pri vstupe do likvidácie alebo vyhlásení konkurzu – § 46b ods. 7

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera