Novinky zo Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) platné od 1.1. 2014

Novinky zo Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) platné od 1.1. 2014
21. februára 2014 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Zrušenie registrácie DPH

– finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Osoba bude vymazaná z tohto zoznamu, ak odpadnú relevantné dôvody zverejnenia a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov táto osoba neporušila relevantné povinnosti – § 52 ods. 7

– ustanovenie o vymazaní zo zoznamu sa použije aj na platiteľov, ktorí splnili podmienky výmazu pred 1.1.2014 – § 165c ods.1

– finančné riaditeľstvo súčasne zverejňuje aj zoznam vymazaných platiteľov dane aj s uvedením dátumu ich výmazu – § 52 ods. 8

Záväzné stanovisko FR SR (účinnosť od 1.9.2014)

  1. zavádza sa nový inštitút – záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov – § 53a ods. 1
  2. žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré ešte len nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom pre vydanie záväzného stanoviska (teda záväzné stanovisko má mať preventívny charakter pre budúce obchodné prípady, nepoužije sa na minulé transakcie) – § 53a ods. 2
  3. v žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných ustanovení daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu
  4. finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, ak je na vydanie potrebné uplatniť právny predpis iného štátu – § 53a ods. 4
  5. finančné riaditeľstvo vydá záväzné stanovisko v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti alebo jej doplnenia na základe výzvy – § 53a ods. 5
  6. záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane; nezaväzuje ich v prípade, ak daňový subjekt neuplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku, alebo sa zmenili rozhodujúce skutočnosti, alebo záväzné stanovisko stratilo účinky, napr. zmenou právnej úpravy – § 53a ods. 8
  7. záväzné stanovisko podlieha finančnej úhrade, pričom táto sa platí bez výzvy a je splatná vopred už pri podaní žiadosti, a to vo výške (§ 53c, ods. 1,2):

– 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu k uplatneniu jedného daňového predpisu (najmenej 4 000 eur, najviac 30 000 eur)

– 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov (najmenej 5 000 eur, najviac 30 000 eur)

– 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, pričom ide o opakované obchodné prípady (najmenej 6 000 eur, najviac 30 000 eur)

– ak skutočná výška obchodného prípadu prevýši predpokladanú sumu uvedenú v žiadosti najmenej o 10 %, daňový subjekt je povinný doplatiť rozdiel úhrady, a to do 30 dní od tohto zistenia alebo doručenia výzvy – § 53c ods. 3.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera