Novinka pre mladých v zákone o dani z príjmov – daňový bonus na zaplatené úroky

Novinka pre mladých v zákone o dani z príjmov – daňový bonus na zaplatené úroky
28. novembra 2017 ING. IVANA JACKANINOVÁ

S účinnosťou od 01.01.2018 sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a to tak, že sa zavádza suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona o bankách (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky“). 

Podmienky na vznik nároku

Zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období, vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, si daňovník uplatní vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky vtedy, ak daňovník:

– ku dňu podania žiadosti o tento úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
– za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie dosiahol príjem v ustanovenej sume, t. j. jeho priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov uvádzaných v daňovom priznaní je najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Spoludlžníci

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len „spoludlžník“), pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky je potrebné, aby aj tento spoludlžník splnil ustanovené podmienky, pričom spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Suma daňového bonusu na zaplatené úroky

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu na vyživované dieťa, ak si tento daňový bonus daňovník uplatňuje.

Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie

Kedy a ako je možné uplatniť nárok

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to:

– buď u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, na základe ním predloženého dokladu vystaveného veriteľom (bankou poskytujúcou úver na bývanie), ktorý je povinný vydať  takéto potvrdenie na žiadosť žiadateľa,
– alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, na základe ním predloženého dokladu vystaveného veriteľom (rovnako ako v prípade, ak si daňovník uplatňuje tento nárok u zamestnávateľa).

Uvedený nárok vzniká daňovníkovi počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

Postup pri nových zmluvách a pri starých zmluvách

Ustanovenia týkajúce sa zavedenia daňového bonusu na zaplatené úroky v znení účinnom od 01.01.2018 sa prvýkrát použijú na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31.12.2017. Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 01.01.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky mu prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

 

 

Zdroje:
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera