Novela zákona o účtovníctve

Novela zákona o účtovníctve
20. júla 2015 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Vláda SR na svojom rokovaní 18. februára 2015 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť už od 1. júla 2015, ostatné nadobúdajú účinnosť až od 1. januára 2016.

Aké zmeny (v účtovníctve) sú účinné od 1. júla 2015?

Upresnenie zatriedenia účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny

Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín (u ktorej sa nedá identifikovať splnenie veľkostných podmienok podľa zákona o účtovníctve), sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.

Účtovná jednotka musí na zatriedenie splniť 2 z nasledujúcich podmienok:
Mikro účtovná jednotka Malá účtovná jednotka Veľká účtovná jednotka
Celková suma majetku ≤ 350 000 € > 350 000 €
≤ 4 000 000 €
> 4 000 000 €
Čistý obrat ≤ 700 000 € > 700 000 €
≤ 8 000 000 €
> 8 000 000 €
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov ≤ 10 > 10
≤ 50
> 50

Subjekt verejného záujmu

Subjekt verejného záujmu, ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie prekročil 500 zamestnancov, uvádza vo výročnej správe aj nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcií a úplatkárstvu. Novela ďalej vymedzuje aj obsahovú náplň týchto informácií.

Účtovná závierka

Jednotlivé súčasti účtovnej závierky už netvoria samostatné výkazy, t. j. nepodpisujú sa osobitne. S účinnosťou od 1. júla sa účtovná závierka považuje za zostavenú ak obsahuje podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby na všeobecných náležitostiach účtovnej závierky. Novelou sa dopĺňa aj ustanovenie o určení dňa zostavenia účtovnej závierky. Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama.

Účtovné zápisy a správne delikty

Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. V prípade porušenia tohto ustanovenia je daňový úrad oprávnený uložiť pokutu až do výšky 3 000 000 €. Rovnako môže daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 3 000 000 € účtovnej jednotke, ktorá neviedla účtovníctvo alebo nezostavila účtovnú závierku. Nové správne delikty a zvýšené hranice pokút sa použijú na konania začaté po 30. 6. 2015.

Aké zmeny (v účtovníctve) sú účinné od 1. januára 2016?

Definícia podielovej účasti

Vo všeobecných ustanoveniach bude od 1. januára 2016 doplnená aj definícia podielovej účasti. Podielovou účasťou sa rozumie aspoň 20 % podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky.

Nahradenie reprodukčnej obstarávacej ceny reálnou hodnotou

Novelou sa z účtovníctva vypúšťa používanie reprodukčnej obstarávacej ceny. Majetok bezodplatne nadobudnutý (okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami), majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania (okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami), nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácií a v účtovníctve doteraz nezachytený, majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie za stavebné práce sa od 1. januára 2016 ocení reálnou hodnotou. Novela upravuje aj podmienky pre oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou a dopĺňa sa ňou odpisovanie goodwilu.

Ukladanie účtovnej závierky

Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri  najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná jednotka zostavuje.

Konsolidovaná účtovná závierka

Novelou sa dopĺňa definícia skupiny účtovných jednotiek. Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Novelou bol doplnený aj § 22 ods. 2. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná správa o platbe. Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom a postup audítora musí byť primeraný v súlade s novým ustanovením o výročnej správe účtovnej jednotky, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.  Novelou boli upravené aj definície materskej účtovnej jednotky a dcérskej účtovnej jednotky, podmienky na oslobodenie materskej účtovnej jednotky od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera