Novela zákona o účtovníctve prinesie aj predĺženie archivačnej lehoty účtovných dokladov na 10 rokov

Novela zákona o účtovníctve prinesie aj predĺženie archivačnej lehoty účtovných dokladov na 10 rokov
26. októbra 2017 ING. IVANA JACKANINOVÁ

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) reaguje na požiadavky Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016. Zapracúva praktické požiadavky praxe požadujúce úpravu v systéme účtovania, vykazovania a zverejňovania účtovnej závierky.

Predmet novely

– Zapracovanie optimalizačného opatrenia pri premiestnení sídla európskej spoločnosti a európskeho družstva na princípoch zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru EÚ.

– Zabezpečenie úlohy B1 uznesenia vlády SR č. 380 z 8. júla 2015 k návrhu aktualizácie Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016 nasledovným spôsobom:

a) zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve,

b) predĺženie archivačnej lehoty účtovných dokladov na 10 rokov.

–  Zaradenie nástupníckej účtovnej jednotky do veľkostných skupín.

–  Odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva.

–  Úprava v oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok a možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov.

Archivácia sa predĺži na 10 rokov aj spätne

Najvýraznejšou zmenou bude predĺženie lehoty na archiváciu účtovných dokladov z pôvodne piatich rokov na desať rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú. Novela navrhuje zosúladiť dobu archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu.

Zároveň si účtovné jednotky v súlade s § 31 zákona o účtovníctve môžu zvoliť, či budú účtovné záznamy archivovať v písomnej forme alebo v elektronickej forme.

Z dôvodu zabezpečenia kontinuity uchovávania účtovných záznamov, ktorým ku dňu účinnosti návrhu zákona ešte neuplynula päťročná lehota archivácie, sa navrhuje, aby aj tieto účtovné záznamy boli archivované desať rokov.

Zdroje:

Dôvodová správa vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera