Novela zákona o správe daní

Novela zákona o správe daní
27. novembra 2015 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Dňa 22.9.2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

S cieľom motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností sa v schválenej novele zákona zaviedla úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane. Zároveň sa zaviedla možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly v lehote 15 dní, ktorého podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie než v prípade vyrubenia dane správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly.

Podávanie dodatočného priznania aj počas daňovej kontroly?

Novelou sa zaviedla možnosť, aby daňový subjekt mohol podať dodatočné daňové priznanie aj v lehote do 15 dní po

  1. spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly,
  2. doručení oznámenia o daňovej kontrole,
  3. doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie,
  4. doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň.

Cieľom tejto úpravy je motivovať daňové subjekty, aby aj po začatí daňovej kontroly mali možnosť upraviť výšku svojej daňovej povinnosti podaním dodatočného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola. Súčasne sa navrhuje znížená sadzba pokuty v porovnaní s pokutou ukladanou za zistený rozdiel dane správcom dane v prípade, že na chybu v zdaňovacom období príde správca dane sám.

Aké sú nové spôsoby výpočtu pokút?

S cieľom motivovať daňové subjekty k včasnému a riadnemu plneniu daňových povinností sa zaviedla úprava pokút s časovým prvkom závislosti tak, aby v prípade neskoršie vyrubenej dane bola uložená vyššia sankcia.

To znamená, že ak bude daň alebo rozdiel dane vyrubený správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly bez využitia možnosti subjektu podať dodatočné priznanie v zmysle predchádzajúceho odseku článku, vypočíta sa pokuta sadzbou: trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB (pričom ak tento nedosiahne 10 % z dorubenej sumy, použije sa ročná sadzba 10 % z dorubenej sumy dane za každý deň odo dňa pôvodnej splatnosti dane).

Ak správca dane znížil nárok uplatnený v daňovom priznaní, pokuta sa počíta za každý deň omeškania odo dňa uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ktorým bol príslušný nárok uplatnený.

V súlade s doterajším postupom finančnej správy je skutočnosťou rozhodujúcou pre uloženie pokuty deň podania dodatočného daňového priznania alebo deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola zvýšená daň, resp. znížený nárok na nadmerný odpočet a pod. Ako rozhodný deň pre použitie základnej úrokovej sadzby ECB sa v prípade rozdielu dane vyrubenej správcom dane, resp. určenia rozdielu v sume, použije základná úroková sadzba ECB platná v deň doručenia rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní. Pri ukladaní pokuty v prípade podania dodatočného daňového priznania, ktorým daňový subjekt zvýšil svoju daň, resp. znížil uplatnený nárok, sa použije základná úroková sadzba ECB platná v deň podania dodatočného daňového priznania.
Touto úpravou budú daňové subjekty motivované k podávaniu dodatočných daňových priznaní čím skôr, a to aj po začatí daňovej kontroly. Na základe podaného dodatočného priznania, ktorým si daňové subjekty priznajú vyššiu výšku dane, sa bude počítať pokuta nižšou sadzbou, a to vo výške základnej úrokovej sadzby ECB najmenej 3 % ročne pri podaní dodatočného daňového priznania:

– PRED doručením oznámenia o začatí daňovej kontroly,

– PRED spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly,

– PRED doručením oznámenia o daňovej kontrole,

– PRED doručením oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie,

– PRED doručením oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň,

– PRED doručením oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok,

a vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB ročne najmenej 7 % ročne pri podaní dodatočného daňového priznania PO doručení uvedených oznámení.

Čo je úhrnná pokuta?

Novelou sa zavádza nový inštitút úhrnnej pokuty. Tomu, kto sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu podľa zákona o správe daní, správca dane uloží úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty (tzv. absorbčná zásada pri ukladaní pokút). Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa dopustil.

Napr. ak si daňový subjekt nesplní registračnú povinnosť a opakovane nepodá v zákonnej lehote daňové priznanie k DPH, správca dane uloží úhrnnú pokutu jedným rozhodnutím podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera