Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z. z.)

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z. z.)
28. septembra 2017 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Čo prináša novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z. z.), ktorá je účinná od 1.9.2017?

Zákon č. 289/2008 definuje v § 3 ods. 1 osobu, ktorá musí používať registračnú pokladnicu nasledovne: „Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.“

Avšak existujú aj činnosti, kedy podnikateľ nemusí evidovať tržbu podľa odseku 1 a tie sú vymedzené v § 3 ods. 2 zákona.

Do 31.8.2017 mohli podnikatelia používať virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“) len v prípade, že počet vydaných pokladničných dokladov v rámci kalendárneho mesiaca bol nižší ako 3 000. Ak bol počet vydaných dokladov vyšší, musel podnikateľ používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“). Od 1.9.2017 už môžu virtuálnu registračnú pokladňu používať všetci podnikatelia bez obmedzení. Ak podnikateľ používal VRP, ale kvôli prekročeniu množstva dokladov musel prejsť na ERP, tak od 1.9.2017 môže opätovne používať VRP.

Čo musí podnikateľ spraviť aby mohol používať VRP?
Podnikateľ, ktorý chce používať VRP musí podať žiadosť o pridelenie VRP. Žiadosť sa nachádza na webovej stránke finančnej správy. Po vyplnení žiadosti ju podnikateľ vytlačí, podpíše a doručí ktorémukoľvek daňovému úradu. Spôsoby doručenia sú nasledovné:

  1. osobne,
  2. poštou,
  3. elektronicky ako príloha Všeobecného podania – len v prípade, že podnikateľ má podpísanú dohodu s DÚ podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Daňový úrad zašle podnikateľovi prihlasovacie údaje (login a heslo) v bezpečnostnej obálke poštou do vlastných rúk približne do dvoch týždňov.

 

 

Ďalšie informácie k ERP a VRP nájde podnikateľ na stránke finančnej správy.

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera