Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
16. novembra 2015 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Vláda schválila 1. októbra 2015 novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „novela zákona o DPH“). V predchádzajúcom článku Osobitná úprava uplatňovania DPH, sme rozoberali zrejme najpodstatnejšiu časť novely. V tomto článku sa budeme venovať ostatným zmenám, ktoré novela zákona o DPH prinesie od 1. januára 2016.

Aké budú nové sadzby DPH v roku 2016?

Od januára klesne DPH na niektoré potraviny na 10 %. Novelou sa do zoznamu tovarov podliehajúcich zníženej sadzbe dane dopĺňajú nasledovné druhy potravín:

 1. mäso z hovädzích zvierat, a to čerstvé alebo chladené,
 2. mäso z domácich svíň, a to čerstvé alebo chladené,
 3. mäso z oviec alebo kôz, a to čerstvé alebo chladené,
 4. mäso a jedlé drobky z domácej hydiny, a to čerstvé alebo chladené,
 5. mäso a jedlé drobky z domácich králikov, a to čerstvé alebo chladené,
 6. sladkovodné ryby, a to živé aj chladené,
 7. rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb,
 8. mlieko,
 9. maslo,
 10. chlieb – len čerstvý chlieb podľa vyhlášky.

Aké nastanú zmeny v kontrolnom výkaze?

Zmena v kontrolnom výkaze nastane pri uvádzaní údajov z prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si daňovník uplatňuje odpočítanie dane. Ak za dané zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 € a viac, je platiteľ povinný uviesť osobitne:

– celkovú sumu základov dane,

– celkovú sumu dane,

– celkovú sumu odpočítanej dane,

v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich IČ DPH.

Týmto opatrením sa má zabrániť daňovým podvodom na DPH, ku ktorým dochádzalo vzhľadom k tomu, že v časti kontrolného výkazu B.3 sa doposiaľ neuvádzali konkrétnejšie údaje o dodávateľoch. V súčasnom znení sa v časti B.3 uvádzajú údaje zo zjednodušených prijatých faktúr v súhrnných sumách, t. j. celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane. Táto zmena nadobudne účinnosť až od 1. apríla 2016.

Aké sú zmeny pri vyhotovovaní faktúr k prijatým platbám?

Podľa nového znenia zákona budú platiť dve lehoty na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe. Pokiaľ platba bude prijatá v prvej polovici kalendárneho mesiaca, platiteľ dane môže vyhotoviť faktúru klasicky do 15 dní od prijatia platby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Aké zmeny nastanú pri samozdanení v roku 2016?

Novelou sa rozširuje prenos daňovej povinnosti v § 69 ods. 2 zákona o DPH na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR (nemá v SR sídlo, prevádzkareň, bydlisko,..). Prenos daňovej povinnosti sa neuplatní na dodanie tovaru formou zásielkového predaja.

Znamená to, že daňovník, ktorý má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, bude povinný platiť DPH pri:

 1. službách súvisiacich s nehnuteľnosťou,
 2. krátkodobom nájme dopravných prostriedkov,
 3. vstupnom na podujatia,
 4. doprave osôb,
 5. reštauračných a stravovacích službách,
 6. všetkom tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja,

ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Aké zmeny nastanú pri odpočítaní dane v súvislosti s registráciou pre DPH?

Po novom si od roku 2016 platiteľ dane môže po registrácii za platiteľa dane uplatniť odpočítanie dane z predchádzajúcich období (keď ešte nebol platiteľom dane) aj zo služieb a rovnako aj z tovarov, ktoré nepredstavujú majetok (napr. elektrická energia). Odpočítanie dane si však môže platiteľ dane uplatniť len za podmienky, že tieto prijaté služby a tovary použije na svoje zdaniteľné plnenia ako platiteľ dane.

Aké sú nové zmiernené podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote?

Novelou sa zavádzajú zmiernené podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu jednak skrátením posudzovanej doby pre nedoplatky z 12 na 6 mesiacov a ustanovením hranice vo výške 1 000 €, do ktorej sa podmienka nedoplatkov nebude brať do úvahy. V súčasnosti platí doba na posúdenie platobnej disciplíny voči daňovému, colnému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni 12 mesiacov a nedoplatky voči týmto inštitúciám musia byť v nulovej výške. Nové podmienky pre rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie, ktorým je december 2015.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera