Nové pravidlá pre zabezpečenie dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce

Nové pravidlá pre zabezpečenie dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce
10. mája 2018 ING. IVANA JACKANINOVÁ

S účinnosťou od 1. januára 2018 stanovuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) nové pravidlá daňovej uznateľnosti výdavkov na dopravu zamestnancov vynaložených zamestnávateľom a zdanenia nepeňažného plnenia na strane zamestnanca.

Zo strany zamestnávateľa
Podľa nového znenia § 19 ods. 2 písm. s) zákona o dani z príjmov sú daňovo uznaným výdavkom zamestnávateľa výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že
• verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa
• a zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3 (prostriedky hromadnej dopravy určené na prepravu min. 10 osôb) alebo na daný účel využije službu iného zmluvného prepravcu.

Zo strany zamestnanca
Takéto zabezpečenie dopravy predstavuje u zamestnanca nepeňažné plnenie. V nadväznosti na doplnenie § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov novým písmenom m) je toto nepeňažné plnenie u zamestnanca oslobodené od dane, ak sa zamestnanec podieľa na úhrade preukázateľne vynaložených nákladov zamestnávateľa vo výške
•  aspoň 60 % alebo
aspoň 30 %, ak ide o výrobný podnik s viaczmennou prevádzkou a takýto spôsob dopravy využíva najmenej 30 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

Ak je úhrada od zamestnancov na dopravu menej ako 60 %, resp. menej ako 30 % z výdavkov na dopravu preukázateľne vynaložených zamestnávateľom, ide o nepeňažné plnenie vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu pripadajúceho na príslušného zamestnanca, ktoré nie je oslobodené od dane, t.j. rozdiel sa zamestnancovi zdaní ako príjem zo závislej činnosti.

 

Zdroje:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera