Nová povinnosť zamestnávateľa od 1.1.2019 – príspevok na rekreáciu pre zamestnancov

Nová povinnosť zamestnávateľa od 1.1.2019 – príspevok na rekreáciu pre zamestnancov
5. novembra 2018 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Od nového roku sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa poskytnúť príspevok  zamestnancovi na časť výdavkov na jeho rekreáciu.

Pre poskytnutie nového typu príspevku však budú musieť byť  splnené nasledovné podmienky:

– Zamestnávateľ mal za predchádzajúci kalendárny rok v priemere viac ako 49 zamestnancov (v prípade, že mal menej zamestnancov môže príspevok poskytnúť, jeho povinnosť však to nebude).

– Na príspevok budú mať nárok len zamestnanci v trvalom pracovnom pomere za predpokladu, že ich pracovný pomer trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov.

– Zamestnanec bude musieť o príspevok svojho zamestnávateľa požiadať.

– Lehota na preukázanie jeho oprávnených výdavkov bude najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia jeho rekreácie.

– Zamestnávateľ bude poskytovať zamestnancovi príspevok na rekreáciu vo výške 55% oprávnených výdavkov najviac však v sume 275 eur ročne. Ďalšiu sumu bude môcť prispievať aj príspevkom zo sociálneho fondu.

– Maximálnu výšku príspevku ovplyvní pracovný úväzok, zamestnanec na kratšiu pracovnú dobu bude mať nárok na nižšiu sumu.

– Zamestnanec si môže počas kalendárneho roka uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu viackrát.

– Služby na rekreáciu budú musieť byť poskytnuté výlučne len na území Slovenskej republiky.

– Oprávnenými výdavkami budú aj preukázané výdavky zamestnanca na ďalšie osoby, ktoré sa so zamestnancom zúčastnia na rekreácii (manžel resp. manželka, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti)

– Príspevok na rekreáciu bude na strane zamestnanca oslobodený od dane podobne ako stravovanie, na strane zamestnávateľa uznateľný daňový výdavok.

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera