Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre mzdy 2014

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre mzdy 2014
24. januára 2014 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Od 1. 1. 2014 sa zavádza nová výnimka pri odvodoch pre sociálne anbsp;zdravotné poistenie pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. ​

1.    Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

a)    Od 1. 1. 2014 sa zavádza nová výnimka pri odvodoch pre sociálne a zdravotné poistenie pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov.

Výhody pre zamestnávateľa : 

•    Úľava pri odvodoch na dobu 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch (je potrebné platiť len  úrazové 0,8% a garančné poistenie 0,25% podobne ako to bolo pri dohodách do 31.12.2012)
•    Nevzniká žiadna viazanosť udržiavať pracovné miesto viac ako 12 mesiacov.

Zamestnávateľ musí spĺňať niekoľko podmienok :

•    musí byť vytvorené nové pracovné miesto (nesmie znížiť počet svojich zamestnancov, aby mohol prijať občana, ktorý je dlhodobo nezamestnaný)
•    musí byť splnená odvodová povinnosť (nesmie mať žiadne dlhy voči Sociálnej poisťovni ani Zdravotnej poisťovni,  sleduje sa to  počas celej doby zamestnávania dlhodobo nezamestnanej osoby)
•    Prijatý zamestnanec musí byť evidovaný na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
•    Hrubá mzda zamestnanca môže byť najviac do výšky 539, 35 €  ( túto sumu treba počas celej doby strážiť, v opačnom prípade dôjde k zmene podmienok a vzniká povinnosť platiť odvody)
•    Typ pracovného pomeru nie je určený ( môžete ho zamestnať na dohodu, podmienka je len to, aby vznikol „pracovný pomer podľa zákonníka práce“ na dobu určitú, resp. neurčitú)

Nevýhody pre zamestnanca :

•    Vzhľadom na to, že sa z daného pracovného pomeru neplatia odvody,  okrem PN do 10 dní a nároku na dovolenku, ktorý platí zamestnávateľ, nebude mať nárok na žiadne dávky zo strany Sociálnej poisťovne (ošetrovné OČR,  PN nad 10 dní, materská, dávka v nezamestnanosti, dôchodok  a pod. ) .

2.    Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

Zmeny k 1. 10. 2013 vyplývajú z dôsledného zapracovania smerníc a nariadení EÚ do zákona o zdravotnom poistení.  Od 1.1.2014 sa zavádza nový systém pre zdravotné poisťovne pri platení preddavkov z dividend (podielov na zisku) .

a)    Kto by nemal platiť preddavky na zdravotné poistenie
•    Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú poistené na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  – nie sú zdravotné poistené na Slovensku.

b)    Kto by mal platiť preddavky na zdravotné poistenie
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú v deň inkasa podielov na zisku zdravotne poistené na Slovensku.

V prípade vyplácania dividend nám vznikajú  4 možné alternatívy, viď. Tab.č.1: 

Podiel na zisku za obdobie: Preddavky pre zdravotnú poisťovňu (ZP) 
Podiely na zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo v období od 1. 1. 2013 a neskôr (za roky 2013, 2014, …) 14%
Firma, ktorá vypláca dividendy zrazí 14% zo sumy  uhradí na účet zdravotnej poisťovne konateľa, spoločníka a pošle výkaz (poštou, elektronicky) najneskôr do 8. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca v ktorom boli vyplatené dividendy.
Podiely na zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo v období medzi 1. 1. 2011 až 31. 12. 2012 (za roky 2011 a 2012) 10%
Do 31.05.2014 je potrebné  poslať oznámenie do zdravotnej poisťovne konateľa, spoločníka. Firma nezráža nič.Spôsob výpočtu sumy, ktorá sa uvádza na oznámení vyzerá nasledovne:
Vyplácaná suma-402,50€=výsledok pre oznámenie do ZP
Podiely na zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo v období medzi 1. 1. 2004 až 31. 12. 2010 (za roky 2004 až 2010) Nevzniká povinnosť platiť preddavky
Podiely na zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo pred rokom 2004 (za roky 2003, 2002, 2001, …) 14%
Do 31.05.2014 je potrebné  poslať oznámenie do zdravotnej poisťovne konateľa, spoločníka. Firma nezráža nič.

3.    Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní 

•    Odporúčame prihlasovať zamestnancov do Sociálnej poisťovne deň pred nástupom do pracovného pomeru .
•    V prípade výstupu zamestnancov odhlasovať najneskôr deň po ukončení pracovného pomeru.

Podľa novely zákona o nelegálnom zamestnávaní od 1. 11. 2013 je nelegálnym zamestnávaním aj oneskorené podanie prihlášky, odhlášky do Sociálnej poisťovne v prípade, že zamestnanec vykonáva závislú prácu, a to bez ohľadu na to, či prihláška/odhláška bola podaná pred začatím alebo po začatí kontroly na nelegálne zamestnávanie.
Pokuta za nelegálne zamestnávanie je vo výške od 2 000 € až po 200 000 €, pri nelegálnom zamestnávaní 2 a viac osôb súčasne minimálne 5 000 €.

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera