Môže mať príjem nezamestnaná osoba evidovaná na úrade práce?

Môže mať príjem nezamestnaná osoba evidovaná na úrade práce?
24. septembra 2018 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

V zmysle novelizovaného zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) z 1. mája 2017 nezamestnaná osoba, evidovaná na úrade práce môže mať príjmy

– z vykonávania osobnej asistencie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov)

– z dohody o vykonaní práce

– z dohody o pracovnej činnosti .

Tieto možnosti však majú svoje zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené, v opačnom prípade uchádzača o zamestnanie vyradia z evidencie.

– Pravidlo č. 1

Najneskôr 1 deň pred začatím práce na dohodu o vykonaní práce resp. pracovnej činnosti oznámiť úradu práce a doložiť kópiu podpísanej dohody. Ak takúto dohodu má už uzatvorenú v čase, kedy sa ide evidovať na Úrad práce, musí túto dohodu predložiť pri evidencii.

– Pravidlo č. 2

Nesmie mať súčasne dve resp. viac uzatvorených dohôd, len jednu.

– Pravidlo č. 3

Trvanie práce na dohodu resp. všetkých dohôd nesmie presiahnuť celkom 40 dní v kalendárnom roku.

– Pravidlo č. 4

Mesačná odmena v hrubom nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od 1.7.2018 platí suma 205,07 €. Toto pravidlo platí aj pre príjem z vykonávania osobnej asistencie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zdroj: §6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

 

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera