Minimálna mzda na rok 2018

Minimálna mzda na rok 2018
24. októbra 2017 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

S účinnosťou od 1.1.2018 sa zvyšuje výška minimálnej mzdy zo súčasných 435€ na 480€ mesačne (minimálna hodinová mzda zo súčasných 2,50 €/hod na 2,759 €/hod.) Jedná sa o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy v histórii Slovenskej republiky, nárast o 10,34%.

Zmeny sa týkajú len zamestnancov a brigádnikov, pracujúcich v súkromnom sektore. Ľudia, ktorí pracujú vo verejnom záujme resp. sú  zamestnancami štátu sa upravujú platy v zmysle nariadenia vlády  na základe tzv. platových taríf.

Ako to bude vychádzať  „ po novom“
Poznámka: Pri kalkulácii miezd sme zohľadnili aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od 1.1.2018 zo súčasných 316,94€ mesačne na 319,16€ a možnosť uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie max. do výšky 570€ hrubej mzdy.

Stupeň náročnosti práce Koeficient  minimálnej mzdy Profesia Hrubá mzda
zamestnanca
Celková cena práce pre zamestnávateľa
Čistá mzda
Zamestnanca
1 1,0 Jednoduché pomocné, prípravné a manipulačné práce 480,00 630,96 404,98
2 1,2 Remeselné, odborné, rutinné, obslužné, sanitárne, administratívne práce, pričom môže byť aj hmotná zodpovednosť 576,00 778,74 466,49
3 1,4 Samostatný výkon  tvorivých, remeselných prác, samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend 672,00 908,53 533,83
4 1,6 Systémové, metodické práce, riadenie, koordinácia zložitejších procesov so zvýšenou duševnou námahou, zodpovednosť za životy a zdravie iných osôb 768,00 1038,33 601,17
5 1,8 Výkon špecializovaných, tvorivých prác s vysokou duševnou námahou, riadenie veľmi zložitých procesov a systémov 864,00 1168,12 668,51
6 2,0 Riadenie najzložitejších systémov, vysoká miera zodpovednosti, zodpovednosť za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami 960,00 1297,92 735,85

 

 

 

Zdroje:
a.)   §7 ods. 5 zákona  č. 663/2007 Z. z.  o minimálnej mzde
b.)   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, č. uznesenia 467/2017
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26889
c.)   Príloha č. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
d.)   §11 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera