Mini One Stop Shop – časť 2.

Mini One Stop Shop – časť 2.
11. októbra 2014 ING. IVANA JACKANINOVÁ

V článku Mini One Stop Shop – časť 1. nájdete informácie o tom, čo je Mini One Stop Shop, čoho a koho sa týka, ako funguje a akých služieb sa dotkne. V druhej časti článku uvádzame informácie o tom ako bude vyzerať aplikácia Mini One Stop Shop v praxi na Slovensku, aké daňové priznania bude musieť zdaniteľná osoba podávať, ako bude prebiehať registrácia a povinnosti zdaniteľnej osoby.

Ako bude vyzerať aplikácia Mini One Stop Shop v praxi na Slovensku?

Ak sa rozhodne slovenská zdaniteľná osoba využiť úpravu MOSS, pričom dodáva napr. elektronické služby zákazníkom do Rakúska a Českej republiky, bude pre túto osobu štátom identifikácie, v rámci MOSS Slovenská republika. Po uplynutí zdaňovacieho obdobia zdaniteľná osoba podá jedno daňové priznanie, v ktorom uvedie služby bez DPH dodané do Rakúska a Českej republiky, sadzbu DPH a daň. Následne uhradí splatnú daň súhrnnou platbou za všetky služby v krajine identifikácie t. j. na účet Finančnej správy SR. Finančná správa SR následne rozdelí daňové priznanie podľa členského štátu spotreby a údaje zašle dotknutým členským štátom spotreby.

Aké daňové priznania bude zdaniteľná osoba podávať pri využívaní Mini One Stop Shop?

Pri podávaní daňových priznaní pre osobitnú úpravu platia pre zdaniteľné osoby špecifické podmienky. Daňové priznania pre osobitnú úpravu sa odlišujú od bežných daňových priznaní obsahom aj lehotou na podanie. Zdaňovacie obdobie je v takýchto prípadoch len kalendárny štvrťrok, a lehota na podanie je stanovená na 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Zdaniteľné osoby musia podávať aj negatívne daňové priznanie t. j. podáva nulové daňové priznanie pre osobitnú úpravu. Predmetné služby poskytované tuzemským zákazníkom zdaniteľná osoba zahŕňa do riadneho daňového priznania.  Na webovom portáli Finančnej správy SR sa bude nachádzať špeciálna webová aplikácia pre podávanie daňových priznaní.

Ako bude prebiehať registrácia a jej zrušenie?

Od 1. októbra 2014 umožnia všetky členské štáty zdaniteľným osobám registráciu, ak sa zdaniteľná osoba zaregistruje v období 4. štvrťroka 2014 ich registrácia nadobudne účinnosť k 01. januáru 2015. Postup pri registrácií bude odlišný pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené v EÚ a pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v EÚ. Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v EÚ si môžu vybrať k registrácií ktorýkoľvek členský štát, avšak zdaniteľné osoby usadené v EÚ si musia povinne zvoliť k registrácií členský štát, v ktorom majú sídlo.
Zdaniteľná osoba môže:

  1. dobrovoľne zrušiť registráciu,
  2. byť členským štátom identifikácie zo systému vylúčená,
  3. byť v karanténne, t. j. na určité obdobie má zakázané používanie úpravy pre Úniu alebo mimo Únie alebo obe úpravy.

Správca dane môže zdaniteľnej osobe zrušiť povolenie na uplatňovanie tejto úpravy v prípadoch, keď:

  1. možno predpokladať, že zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava (domnienka platí v prípade, že zdaniteľná osoba podala 8 krát po sebe negatívne daňové priznanie),
  2. zdaniteľná osoba prestala spĺňať podmienky nevyhnutné na uplatňovanie úpravy,
  3. zdaniteľná osoba sústavne porušuje pravidlá.

Aké povinnosti vyplývajú z úpravy Mini One Stop Shop pre zdaniteľné osoby?

Osobitná úprava stanovuje aj záznamovú povinnosť pre zdaniteľné osoby. Každá zdaniteľná osoba je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých uplatnila osobitnú úpravu, v takom rozsahu aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom dodala služby. Taktiež je povinná na požiadanie elektronickými prostriedkami sprístupniť evidenciu daňovému úradu a správcovi dane v členskom štáte spotreby.

Úprava Mini One Stop Shop je jedným z prvých krokov, ktorým Európska únia chce zjednotiť oblasť jednotného zdaňovania služieb poskytovaných v rámci Európskej únie. Dá sa očakávať, že táto úprava nájde v budúcnosti uplatnenie aj pri poskytovaní iných služieb v rámci Európskej únie.

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera