Mini One Stop Shop – časť 1.

Mini One Stop Shop – časť 1.
14. septembra 2014 ING. IVANA JACKANINOVÁ

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty?   

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „novela zákona o DPH“) sa od 1. januára 2015  mení pravidlo o určení miesta dodania pri dodaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb nezdaniteľným osobám. Pri týchto službách bude vždy miesto dodania v tom štáte, v ktorom má príjemca služby – nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.

Čo je Mini One Stop Shop, čoho a koho sa týka?

Novelou zákona o DPH sú do slovenskej právnej úpravy prebrané smernice a nariadenia Rady EÚ, ktorými sa rozširuje vecná a personálna pôsobnosť osobitnej úpravy nazvanej odbornou verejnosťou ako „Mini One Stop Shop“ (ďalej len „MOSS“). Táto úprava sa v súčasnosti využíva výlučne len pre elektronické služby poskytované poskytovateľmi neusadenými na území EÚ. Vplyvom faktorov ako globalizácia, deregulácia, pretváranie vnútorného trhu a technologické zmeny sa od 1. januára 2015 rozširuje použitie tejto úpravy aj na telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania. Personálna pôsobnosť úpravy je rozšírená aj pre poskytovateľov usadených na území Európskej únie, nie však v členskom štáte, kde je miesto dodania týchto služieb (tzv. členský štát spotreby). Novelou zákona o DPH bude umožnené tuzemským poskytovateľom týchto služieb využívať úpravu MOSS prostredníctvom zjednodušeného režimu jednotného kontaktného miesta cez webový portál v členskom štáte, v ktorom sú identifikované, s cieľom eliminácie administratívnej záťaže pre poskytovateľov týchto služieb v každom jednotlivom štáte, v ktorom by poskytovali tieto služby.

Ako funguje Mini One Stop Shop?

Využívanie úpravy MOSS je dobrovoľné. Ak si ju však poskytovateľ vyberie, je povinný uplatniť túto úpravu na všetky poskytované telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, na území EÚ. Povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, si pri využívaní úpravy MOSS splnia poskytovatelia za pomoci osobitného daňového priznania, ktorý podajú cez elektronický portál v členskom štáte, kde sa identifikujú pre využívanie tejto úpravy (tzv. členský štát identifikácie). V tomto štáte poskytovatelia následne aj uhradia prislúchajúcu daňovú povinnosť a členský štát identifikácie následne rozpošle príslušné časti daňových priznaní spolu s príslušnou výškou sumy dane do členských štátov spotreby v rámci EÚ.

Akých služieb sa Mini Ones Stop Shop týka?

Telekomunikačnými službami sa rozumejú služby spočívajúce v prenose, vo vysielaní alebo v prijímaní signálu, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom, opticky alebo pomocou ostatných elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo príjem; telekomunikačné služby zahŕňajú aj poskytnutie prístupu ku globálnym informačným sieťam.

Služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania sú služby tvorené zvukovým a audiovizuálnym obsahom, ako sú napríklad rozhlasové alebo televízne programy, ktoré poskytuje širokej verejnosti cez komunikačné siete poskytovateľ mediálnej služby a je za ne redakčne zodpovedný, na simultánne počúvanie alebo sledovanie na základe programovej skladby.

Elektronické služby sú poskytované cez internet alebo elektronickú sieť, ktorých poskytovanie je z dôvodu ich povahy z veľkej časti automatizované s minimálnym ľudským zásahom, pričom je nemožné ich zabezpečiť bez informačnej technológie.

Ako bude vyzerať aplikácia Mini One Stop Shop v praxi na Slovensku, aké daňové priznania budú musieť zdaniteľné osoby podávať, bližšie informácie o registrácií a povinnostiach zdaniteľných osôb sa dočítate v článku Mini One Stop Shop – časť 2. 

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera