Mikro účtovné jednotky

Mikro účtovné jednotky
18. decembra 2014 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

     Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 352/2013 Z. z., ktorým sa doplnil zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Z dôvodu zjednodušenia povinností v oblasti vedenia účtovníctva  pre malých a stredných podnikateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva bol zavedený týmto zákonom do praxe nový typ účtovnej jednotky – mikro účtovná jednotka.

Mikro účtovnou jednotkou môže byť obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva a pozemkové spoločenstvo v tom prípade ak:

 1. sa za  účtovné obdobie v ktorom vznikla, rozhodne postupovať ako  mikro účtovná jednotka,
 2. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:

– celková suma majetku brutto nesmie presiahnuť sumu 350 000 €, od 1. 1. 2015 sa táto podmienka mení nasledovne, netto suma majetku nesmie presiahnuť sumu 350 000 €,

– čistý obrat nesmie prekročiť sumu 700 000 €,

– priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti nesmie počas účtovného obdobia presiahnuť 10 (vrátane).

Zákon o účtovníctve neukladá povinnosť účtovnej jednotke postupovať ako mikro účtovná jednotka aj keď spĺňa definované podmienky. Účtovná jednotka sa ňou stane len vtedy ak spĺňa podmienky a sama sa pre to rozhodne. Skutočnosť, že sa účtovná jednotka rozhodla postupovať ako mikro účtovná jednotka, nemusí oznámiť daňovému úradu.
Ak však účtovná jednotka začne postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka, nemôže na základe vlastného rozhodnutia prestať účtovať a vykazovať ako mikro účtovná jednotka. Účtovná jednotka sa prestane považovať za mikro účtovnú jednotku, ak prekročí veľkostné podmienky v dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach.

Aké výhody prinesie v praxi mikro účtovná jednotka?

Mikro účtovné jednotky budú postupovať odlišne pri oceňovaní majetku:

 1. Mikro účtovná jednotka v zmysle § 25 ods. 7 zákona o účtovníctve neoceňuje obstarané cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou, ale obstarávacou cenou. Rovnako nebude preceňovať takéto cenné papiere na reálnu hodnotu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 2. Mikro účtovná jednotka v zmysle § 27 ods. 11 zákona o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou a metódou vlastného imania. Oslobodenie od oceňovania majetku a záväzkov reálnou hodnotou sa netýka oceňovania majetku a záväzkov z dôvodu zániku účtovnej jednotky bez likvidácie.
 3. Mikro účtovná jednotka v zmysle § 18 ods. 4 zákona o účtovníctve  vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky vykazuje len informácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia.

Uvedené rozdiely v oceňovaní sa prvýkrát použijú za obdobie od 1. januára 2014.

Mikro účtovné jednotky majú v postupoch účtovania zavedené nasledovné výnimky:

 1. V zmysle § 14 ods. 19 a 20 postupov účtovania sa pri prvotnom účtovaní cenné papiere a podiely oceňujú obstarávacou cenou a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa nepreceňujú na reálnu hodnotu. Zostatok na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov odúčtujú opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jeho tvorba. V prípade, že sa zmena reálnej hodnoty účtovala na vecne príslušné účty nákladov a výnosov odúčtuje sa na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.
 2. V zmysle § 16 ods. 32 a 33 postupov účtovania – mikro účtovná jednotka má osobitne upravený postup účtovania derivátov a spôsob úpravy účtovania pri derivátoch k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa stala mikro účtovnou jednotkou.
 3. V zmysle § 72 ods. 2 postupov účtovania – mikro účtovné jednotky účtujú škody vzniknuté na majetku z mimoriadnych príčin na účet 549 – Manká a škody.

Akú účtovnú závierku zostavujú mikro účtovné jednotky?

Povinnosti na zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky sú upravené v Opatrení MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky. Podľa tohto opatrenia mikro účtovné jednotky zostavia účtovnú závierku v zjednodušenej skrátenej podobe.
Súčasťou účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky je:

 1. Súvaha,
 2. Výkaz ziskov a strát,
 3. Poznámky, ktoré obsahujú len základné údaje pre používateľov účtovnej závierky.
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera