Marketingové aktivity vnútri podniku sú tiež dôležité

Marketingové aktivity vnútri podniku sú tiež dôležité
13. augusta 2018 PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

Interný marketing predstavujú dôležité súčasti najnovšej – holistickej koncepcie marketingového manažmentu, ktorý mení svoje zameranie a prístupy, stáva sa celistvým, komplexným. Menia sa aj úlohy a postavenie samotných marketingových oddelení. Ich pracovníci sa stávajú členmi procesných tímov, aby sa zabezpečilo, že aj ostatné oddelenia si osvoja orientáciu na zákazníka. Marketing sa v týchto podmienkach stáva nástrojom veľmi úzkeho vzťahu firmy nielen so zákazníkmi, ale tiež so zamestnancami a spolupracovníkmi, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi – teda so všetkými ľuďmi, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkom, zastupujú vašu spoločnosť navonok a sú tak nositeľmi vašej firemnej kultúry a značky.

Spokojný zamestnanec je váš spojenec

Marketingové aktivity vnútri podniku sú rovnako dôležité, dokonca dôležitejšie ako externý marketing. Zatiaľ čo cieľom a ambíciou externých marketingových aktivít je spokojný zákazník, interný marketing je orientovaný na zamestnanca. Zo zamestnanca sa tak stáva interný zákazník a pred firmou nová výzva – starať sa oňho, prípadne lepšie sa starať než doposiaľ.

Interný marketing vychádza z poznania, že zamestnanec prestáva byť iba „výrobným nástrojom“, ale stáva sa neoddeliteľnou súčasťou budovania konkurenčnej výhody, pozitívneho imidžu firmy na verejnosti a hodnoty značky firmy a jej produktov.

Interný marketing nerovná sa personálna práca ani HR marketing. Úzko však s  nimi súvisí a spolupracuje a v niektorých úlohách sa dokonca prelínajú. Je tu preto nevyhnutná ich tesná interakcia. Interný marketing znamená, že zamestnanec = interný zákazník. Kvalita poskytovaných interných služieb sa prejaví v kvalite poskytnutých externých služieb a v spokojnosti a v udržaní externých zákazníkov.

Zámerom interného marketingu je uspokojiť potreby svojich zamestnancov, ktorí tak budú dostatočne motivovaní k tomu, aby efektívne uspokojovali potreby externých zákazníkov, t. j. aby dobre slúžili zákazníkovi. Budovanie povedomia nielen externého, ale tiež interného zákazníka musí byť súčasťou firemnej kultúry.

Ciele, nástroje a procesy interného marketingu

Interný marketing je širokospektrálna oblasť týkajúca sa celého firemného prostredia a prakticky všetkých jej činností. Týka sa totiž ľudí, a tí sú pre firmy absolútnou nevyhnutnosťou. Má za cieľ rozvíjať firemnú kultúru, zlepšovať internú aj externú komunikáciu, budovať pozitívny interný imidž spoločnosti, vytvárať a podporovať dobrú zamestnávateľskú značku a povesť firmy smerom dnu aj navonok, uspokojovať individuálne potreby a záujmy zamestnancov či formovať dobré medziľudské vzťahy.

Nástroje interného marketingu sú rovnaké ako v prípade externého marketingu, pričom:

  1. Produktom (Product) v  internom marketingu je pracovné miesto a odmena za prácu.
  2. Cenou (Price) v internom marketingu je odmena, ktorú interný zákazník „platí“ zamestnancovi za získané pracovné miesto a mzdu (práca, lojalita, disciplína…).
  3. Miestom (Place) sa rozumie samotná organizácia – firma.
  4. Komunikácia (Communication) v rámci firmy (interná firemná komunikácia) spája zamestnancov s manažmentom pri dosahovaní firemných cieľov, pri budovaní interného imidžu firmy, povesti firmy ako zamestnávateľa smerom dnu aj von, formuje firemnú kultúru, pracovnú atmosféru a medziľudské vzťahy.

Proces interného marketingu predstavuje budovanie systému nástrojov, postupov a metrík s cieľom dosiahnuť u každého pracovníka akékoľvek zlepšenie vo vzťahoch so zamestnávateľom a vo vzťahoch s externými zákazníkom. Realizuje sa na dvoch úrovniach:

  1. Strategická úroveň – úlohou interného marketingu na strategickej úrovni je vytvoriť také interné prostredie, ktoré rozšíri povedomie pracovníkov a ich pracovnú motiváciu s využitím nasledujúcich podporných metód: manažérske metódy, komunikačná politika a stratégia, personálna politika, stratégia vzdelávania, plánovanie a kontrolné procesy uvedených oblastiach.
  2. Operatívna úroveň – hlavnou úlohou interného marketingu na operatívnej úrovni sú služby a kampane založené na nasledovných princípoch: zamestnanci sú vstupným trhom, zamestnanci rozumejú poslaniu firmy, zamestnanci akceptujú služby a aktivity podniku, zamestnancom záleží na dobrom mene a povesti seba samého a svojho zamestnávateľa, aktívne využívanie informačného kanála vo vnútri podniku zamestnancami, samotní zamestnanci sú významným komunikačným kanálom smerom dnu aj von.

Firmy, ktoré aplikujú interný marketing si uvedomujú, že práve zamestnanci dokážu ovplyvniť mieru spokojnosti ich zákazníkov s dodanými produktmi či poskytnutými službami. Uvedomujú si jeho silu nielen pri budovaní značky (firmy a jej produktov) a jej hodnoty, pozitívneho imidžu firmy v externom poňatí, ale tiež značky a jej hodnoty ako „dobrého“ zamestnávateľa, pozitívneho interného imidžu, firemnej kultúry a priaznivej pracovnej atmosféry. Ak sa chcete dozvedieť viac o internom marketingu a jeho prínosoch pre vašu firmu, prosím kontaktujte nás.  

Audit interného marketingového manažmentu (IMMA©)¹

Audit interného marketingového manažmentu (IMMA©) predstavuje komplexné, objektívne a systematické preskúmanie všetkých oblastí, postupov, operácií, nástrojov, organizácie a inštitucionalizácie interného marketingu, jeho systémov, stratégií, cieľov a ľudí s cieľom určiť problémové miesta (poruchy), ich príčiny a zdroje týchto porúch a na základe týchto zistení navrhnúť systém opatrení na celkové zlepšenie v danej oblasti. Je to flexibilný nástroj – z hľadiska rozsahu sa môže realizovať v plnej šírke svojho záberu alebo sa môže týkať iba jednej, prípadne niekoľkých oblastí (napr. interná komunikácia, firemná kultúra, interná značka, medziľudské vzťahy, stratégia vzdelávania, znalostná stratégia a manažment a pod.). Takisto sa môže týkať všetkých zamestnancov alebo zamestnancov len niektorých útvarov či dokonca jednotlivých zamestnancov. V takomto prípade hovoríme o funkčnom audite interného marketingu.

Význam auditu interného marketingu spočíva najmä v tom, že odhalí „biele miesta“ (zjavné aj skryté slabé stránky, poruchy a nedostatky) v tejto oblasti, na základe čoho sa vytvoria východiská a korekcie pre stanovenie cieľov,  stratégií, úloh a postupov v krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom horizonte. Jeho výsledky prispejú k vytvoreniu takého interného prostredia, ktoré povedie k zlepšeniu podnikateľských aktivít spoločnosti, jej celkového výkonu a hodnote. Ak sa chcete dozvedieť viac o audite  interného marketingu a jeho prínosoch pre vašu firmu, prosím kontaktujte nás.

Audit internej značky (EBA©)¹ 

Interná značka (označovaná tiež ako zamestnávateľská značka a/alebo značka zamestnávateľa) je dôležitým faktorom, ktorý určuje úspešnosť firmy nielen pri vyhľadávaní, ale najmä pri udržaní dobrých a kvalitných zamestnancov, budovaní a udržiavaní ich lojality. Podporuje atraktivitu firmy ako zamestnávateľa a jeho konkurencieschopnosť na trhu práce. Interná značka je časťou firemnej značky, dotvára jej hodnotu a atraktivitu. Podporuje firemnú značku, firemnú kultúru, pozitívny imidž spoločnosti a jej produktov na trhu a je neoddeliteľnou súčasťou externého marketingu.

Audit internej značky (EBA©) prinesie kritický, nezávislý, komplexný a objektívny pohľad na vašu spoločnosť ako zamestnávateľa. Znamená, že sa preskúmajú kvantitatívne aj kvalitatívne atribúty interného prostredia spoločnosti s cieľom nájsť tzv. balanced point, ktorý predstavuje súlad medzi externými a internými možnosťami a zdrojmi firmy ako zamestnávateľa na jednej strane a jej HR ekonomikou a marketingom na strane druhej. Audit sa zameriava tiež na stratégiu internej značky, jej hodnotu, poziciovanie a manažment, vrátane metrík na jej meranie a hodnotenie. Na základe výsledkov auditu sa vypracuje zoznam odporúčaných korekcií na jej optimalizáciu. Zároveň sa vytvorí báza pre kreovanie konceptu novej internej značky. Ak sa chcete dozvedieť viac o audite vašej zamestnávateľskej značky alebo o tvorbe jej konceptu, prosím kontaktujte nás.

Nova oblasť poradenstva interného marketingu – vytvorenie znalostnej stratégie (CKS©)¹

Znalostný manažment v súčasnosti predstavuje nový a rozvojový koncept, ktorého cieľom je zabezpečiť v správnom čase a na správnom mieste správneho zamestnanca. Firmy v zahraničí sa touto oblasťou už niekoľko rokov intenzívne zaoberajú, u nás je zatiaľ v začiatkoch. Jeho význam spočíva v tom, že firme pomôže identifikovať znalosti, ktorými nedisponuje konkurencia, a ktorými si udrží stabilné postavenie na trhu. Výsledky prispejú k zvýšeniu vzdelanosti a informovanosti vašich zamestnancov, zlepšeniu adresnosti firemného vzdelávania, zlepšeniu výberov zamestnancov, rozvoju ľudských zdrojov, zlepšeniu internej komunikácie, efektívnejšiemu vynakladaniu zdrojov (najmä finančných a ľudských) na vzdelávanie zamestnancov, zlepšeniu orientácie na trhu práce a v neposlednom rade k zlepšeniu konkurencieschopnosti v oblasti zamestnávania. Ak sa chcete dozvedieť viac o znalostnej stratégií a jej prínosoch pre vašu firmu, prosím kontaktujte nás.

¹Všetky, ale i ďalšie poradenské postupy, prinášajúce efekty nielen vnútri firemného prostredia, ale aj navonok budú bližšie uvedené v pripravovanej publikácií Poradenstvo a outsourcing v marketingovej teórii a praxi, ktorá vyjde vo vydavateľstve EKONÓM na jeseň 2018.

PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.
PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

strategies & business development / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera