Kúpa a predaj dopravného prostriedku z/do EU z pohľadu DPH (4. časť)

Kúpa a predaj dopravného prostriedku z/do EU z pohľadu DPH (4. časť)
12. apríla 2018 MICHAL BEZNÁK

V predchádzajúcom článku sme Vám priblížili ako by mal postupovať platiteľ DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami pri kúpe ojazdeného dopravného prostriedku a dnešnej časti Vás oboznámime ako by mal tento platiteľ postupovať pri predaji ojazdeného dopravného prostriedku.

4.časť – Predaj ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, v rámci Európskeho spoločenstva

A) Predaj ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, ak pri obstaraní bol nárok na odpočítanie DPH

Ak platiteľ používal ojazdené auto na uskutočňovanie zdaniteľných plnení, pri ktorých mal nárok na odpočet dane podľa § 49 zákona o DPH, a toto auto predá:
1. kupujúcemu z iného členského štátu, ktorý poskytol predávajúcemu svoje IČ DPH pridelené v inom členskom štáte, potom predaj je od dane oslobodený pri splnení podmienok uvedených v § 43 zákona o DPH a k cene neuplatňuje daň,
2. kupujúcemu z iného členského štátu, ktorý neposkytol predávajúcemu IČ DPH, potom predávajúci uplatní k cene daň, ktorú je povinný platiť podľa § 69 ods.1 zákona o DPH,
3. kupujúcemu v SR, potom predávajúci uplatní k cene daň, ktorú je povinný platiť podľa § 69 ods.1 zákona o DPH.

B) Predaj ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, ak pri obstaraní nebol nárok na odpočítanie dane, pretože bol kúpený od neplatiteľa

Ak platiteľ kúpil dopravný prostriedok od neplatiteľa, ktorý nemôže k cene uplatňovať daň, potom pri jeho predaji postupuje predávajúci obdobne ako v bode A.

C) Predaj ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH

Ak platiteľ používal ojazdené auto výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až § 41 zákona o DPH bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3, potom pri predaji tohto auta postupuje nasledovne:
1. uplatní oslobodenie od dane podľa § 42 zákona o DPH, ak pri dodanom ojazdenom aute nie je možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodané auto, bez ohľadu na skutočnosť, komu je auto predané,
2. uplatní oslobodenie od dane pri splnení podmienok § 43 zákona o DPH, ak kupujúci je z iného členského štátu, ktorý poskytol predávajúcemu svoje IČ DPH pridelené v inom členskom štáte a ak pri dodanom ojazdenom aute je možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodané auto,
3. uplatní k cene daň, ak pri dodanom ojazdenom aute je možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodané auto a kupujúci nie je osoba uvedená vo vyššie uvedenom bode 2).

D) Predaj ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009

Ak platiteľ predáva osobné ojazdené auto, pri kúpe ktorého nemal nárok na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009, potom pri jeho predaji uplatní oslobodenie od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na skutočnosť, komu je osobné auto predané.

E) Predaj ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, pri ktorom platiteľ nemal nárok na odpočítanie dane, z dôvodu, že pri jeho nadobudnutí (do 31.12.2009) dodávateľ voči nemu uplatnil oslobodenie od dane podľa § 42 (z titulu, že sa jednalo o predaj auta, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009), alebo podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH

Ak platiteľ kúpil ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý pri predaji v súlade so zákonom uplatnil oslobodenie od dane podľa § 42 (z dôvodu, že pri jeho nadobudnutí nemal nárok na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009) alebo podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH, potom pri jeho predaji postupuje primerane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH a uplatní oslobodenie od dane.

F) Predaj ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane, pretože bolo dodané oslobodené od dane v zmysle čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES alebo v zmysle § 42 zákona o DPH

Predávajúci pri predaji postupuje obdobne ako v bode A

G) Predaj ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami , pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane, pretože dodávateľ pri predaji uplatnil osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona o DPH

Predávajúci pri predaji postupuje obdobne ako v bode A

 

Zdroje:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kupa-a-predaj-auta-neobchodnik

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera