Kúpa a predaj dopravného prostriedku z/do EU z pohľadu DPH (2. časť)

Kúpa a predaj dopravného prostriedku z/do EU z pohľadu DPH (2. časť)
30. novembra 2017 MICHAL BEZNÁK

Prinášame Vám druhú časť článku o kúpe a predaji dopravného prostriedku. V úvodnom článku sme Vám priblížili čo sa rozumie pod pojmom dopravný prostriedok, kedy je definovaný ako nový a kto ich môže obstarávať. V prvej časti sme Vám bližšie definovali kúpu a predaj dopravného prostriedku z pohľadu neplatiteľa DPH. Tento krát sme sa venovali obstarávaniu dopravných prostriedkov z pohľadu platiteľa DPH.

2.časť – Kúpa a predaj nového dopravného prostriedku platiteľom DPH

A) Kúpa nového dopravného prostriedku v tuzemsku od platiteľa DPH – Dodávateľ, platiteľ DPH registrovaný v tuzemsku, vystaví faktúru na ktorej uvedie cenu dopravného prostriedku + DPH, ktorú musí odberateľ zaplatiť. Kupujúcemu, platiteľovi DPH vzniká nárok na odpočet DPH, ak podnikateľ očakáva použitie dopravného prostriedku na iný účel ako na podnikanie, môže sa rozhodnúť, že odpočíta len časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia na podnikanie, § 49 ods. 5 zákona o DPH.

B) Kúpa nového dopravného prostriedku v tuzemsku od neplatiteľa DPH – Nakoľko dodávateľ, nie je platiteľom DPH, predaj nového dopravného prostriedku nie je predmetom zákona o DPH

C) Kúpa nového dopravného prostriedku z inej členskej krajiny EÚ – Nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte určenia (spotreby), čiže faktúra za nový dopravný prostriedok je vždy vystavená bez DPH a každá osoba, ktorá takýto prostriedok dovezie na územie SR je povinná zaplatiť 20% DPH daňovému úradu, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí.

– Vznik daňovej povinnosti:
1.  15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.
2.  Dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.– Podanie daňového priznania:
Do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, nadobudnutie nového dopravného prostriedku uvádza v riadku 07 a 08 daňového priznania– Odpočítanie dane:
Platiteľ dane si môže uplatniť odpočítanie dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku, pri ktorom uplatnil samozdanenie, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane uvedené v § 49 až §51 zákona o DPH.– Potvrdenie pre účely prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel:
Platiteľ podá elektronicky informáciu o nadobudnutí nového dopravného prostriedku príslušnému daňovému úradu cez všeobecné podanie pre FS SR – správa daní vo svojej osobnej internetovej zóne. Vytlačená “Správa o prijatí podania v EP“ (Schránka správ – Správy) alebo “Detail potvrdenia“ o prijatí podania v elektronickej podateľni FS SR (História komunikácie – Prijaté dokumenty a potvrdenia) je potrebné predložiť pri prihlásení motorového vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR.
Link na písomný vzor podania, príloha č. 2

D) Kúpa nového dopravného prostriedku z krajiny mimo EÚ –  Kupujúcemu, platiteľovi DPH vzniká nárok na odpočet DPH, ak podnikateľ očakáva použitie dopravného prostriedku na iný účel ako na podnikanie, môže sa rozhodnúť, že odpočíta len časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia na podnikanie, § 49 ods. 5 zákona o DPH.

E) Predaj nového dopravného prostriedku v tuzemsku – Dodávateľ, je platiteľom DPH, predaj nového dopravného prostriedku je predmetom zákona o DPH. Platiteľ vystaví faktúru s DPH. DPH priznáva v daňovom priznanie, ktoré podáva do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

F) Predaj nového dopravného prostriedku do inej členskej krajiny EÚ – Predaj nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je vždy oslobodené od dane bez ohľadu na to, kto tento nový dopravný prostriedok predáva, ale odlišuje sa postup podľa toho kto ho v inom členskom štáte kupuje. Ak nový dopravný prostriedok kupuje osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, tak predávajúci postupuje podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. Ak nový dopravný prostriedok kupuje osoba, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, tak predávajúci postupuje podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH.

– Predávajúci (platiteľ dane) je povinný do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, vyhotoviť faktúru. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku a odkaz na oslobodenie buď „§ 43 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH“ alebo „dodanie je oslobodené od dane“.

– Podanie daňového priznania a súhrnného výkazu:
a) Dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, pri ktorého dodaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, uvádza platiteľ do daňového priznania do r. 15 a 16 a zároveň aj do súhrnného výkazu.b) Dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, pri ktorého dodaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH, uvádza platiteľ do daňového priznania len do r. 15. V súhrnnom výkaze sa dodanie neuvádza.

Zdroje:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/specificke-oblasti-kupa-NDP

 

 

 

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera