Kúpa a predaj dopravného prostriedku z pohľadu neplatiteľa DPH (1. časť)

Kúpa a predaj dopravného prostriedku z pohľadu neplatiteľa DPH (1. časť)
9. novembra 2017 MICHAL BEZNÁK

V predchádzajúcom článku sme sa venovali pojmom dopravný prostriedok, nový dopravný prostriedok a osobám, ktoré môžu obstarávať dopravné prostriedky. V jeho 1. časti bližšie definujeme kúpu a predaj dopravného prostriedku z pohľadu neplatiteľa DPH.

A) Kúpa nového dopravného prostriedku v tuzemsku od platiteľa DPH – Dodávateľ, platiteľ DPH registrovaný v tuzemsku, vystaví faktúru na ktorej uvedie cenu dopravného prostriedku + DPH, ktorú musí odberateľ zaplatiť.

B) Kúpa nového dopravného prostriedku v tuzemsku od neplatiteľa DPH – Nakoľko dodávateľ, nie je platiteľom DPH, predaj nového dopravného prostriedku nie je predmetom zákona o DPH.

C) Kúpa nového dopravného prostriedku z inej členskej krajiny EÚ – Nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte určenia (spotreby), čiže faktúra za nový dopravný prostriedok je vždy vystavená bez DPH a každá osoba, ktorá takýto prostriedok dovezie na územie SR je povinná zaplatiť 20% DPH daňovému úradu, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí.

– Vznik daňovej povinnosti:
1.  Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH – 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.

2. Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH – deň nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

– Podanie daňového priznania a úhrada dane:
a) Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH – do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť, v tej istej lehote je povinný daň aj zaplatiť.

b) Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH – do 7 dní od kúpy (nadobudnutia) nového dopravného prostriedku, v tej istej lehote je povinný daň aj zaplatiť. Na prvej strane tlačiva daňového priznania je potrebné vyznačiť – „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona“. Na druhej strane sa vypĺňajú riadky 07, 08 a súčtové riadky. Povinnou prílohou daňového priznania je úradne overená kópia dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.

– Potvrdenie pre účely prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel:

a) Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH – podá elektronicky informáciu o nadobudnutí nového dopravného prostriedku príslušnému daňovému úradu cez všeobecné podanie pre FS SR – správa daní vo svojej osobnej internetovej zóne. Vytlačená “Správa o prijatí podania v EP“ (Schránka správ – Správy) alebo “Detail potvrdenia“ o prijatí podania v elektronickej podateľni FS SR (História komunikácie – Prijaté dokumenty a potvrdenia) je potrebné predložiť pri prihlásení motorového vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR.

b) Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH – po podaní daňového priznania a po úhrade dane podá žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, ktorá podlieha správnemu poplatku vo výške 1,50 Eur, na základe ktorej vydá daňový úrad potvrdenie o zaplatení dane, Toto potvrdenie je potrebné predložiť pri prihlásení motorového vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR.

Link na písomný vzor žiadosti

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH – príloha č. 2

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH – príloha č. 1

D) Kúpa nového dopravného prostriedku z krajiny mimo EÚ – Ak občan dovezie nový dopravný prostriedok zo štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, je povinný zaplatiť DPH príslušnému colnému úradu podľa colných predpisov.

E) Predaj nového dopravného prostriedku v tuzemsku – Nakoľko dodávateľ, nie je platiteľom DPH, predaj nového dopravného prostriedku nie je predmetom zákona o DPH. Platí aj v prípade, že by bol odberateľ platiteľom DPH.

F) Predaj nového dopravného prostriedku do inej členskej krajiny EÚ – Predaj nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je vždy oslobodené od dane bez ohľadu na to, kto tento nový dopravný prostriedok predáva alebo kto ho v inom členskom štáte kupuje, za podmienky jeho fyzickej prepravy z tuzemska do iného členského štátu. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa predávajúci a kupujúci dohodli na cene bez dane, pretože povinnosť platiť daň vždy vzniká v krajine kupujúceho.

Predávajúci (neplatiteľ dane) je povinný do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, vyhotoviť faktúru. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku a odkaz na oslobodenie buď „§ 43 ods. 2 zákona o DPH“ alebo „dodanie je oslobodené od dane“.

Odpočítanie dane – Každá osoba, ktorá príležitostne predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, má právo na odpočítanie dane, ktorú zaplatila ako súčasť kúpnej ceny v tuzemsku alebo ktorú zaplatila pri dovoze z tretieho štátu alebo ktorú zaplatila pri nadobudnutí tohto nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. Nárokovať odpočet dane si môže predávajúci najviac do výšky zodpovedajúcej cene, za ktorú tento nový dopravný prostriedok predal.

Právo odpočítania dane môže byť uplatnené len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný. Ak si neplatiteľ uplatňuje odpočítanie dane, podá daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom predal nový dopravný prostriedok do iného členského štátu. Daňové priznanie podá na daňový úrad, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí.

G) Kúpa dopravného prostriedku, ktorý nie je nový (ojazdený) od platiteľa DPH –  Dodávateľ, platiteľ DPH registrovaný v tuzemsku alebo v inej krajine EÚ, vystaví faktúru na ktorej uvedie cenu dopravného prostriedku + DPH, ktorú musí odberateľ zaplatiť. Faktúra bude vždy s DPH či už ojazdený prostriedok kupuje v tuzemsku alebo z inej krajiny EÚ.

H) Kúpa dopravného prostriedku, ktorý nie je nový (ojazdený) od neplatiteľa DPH – Nakoľko dodávateľ, nie je platiteľom DPH či už v tuzemsku alebo inej krajine EÚ, predaj ojazdeného dopravného prostriedku nie je predmetom zákona o DPH. Faktúra bude vždy bez DPH či už ojazdený prostriedok kupuje v tuzemsku alebo z inej krajiny EÚ.

I) Predaj dopravného prostriedku, ktorý nie je nový (ojazdený) – Nakoľko dodávateľ, nie je platiteľom DPH, predaj ojazdeného dopravného prostriedku nie je predmetom zákona o DPH a predaj je vždy bez DPH.

 

Zdroje:

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera