Kúpa a predaj dopravného prostriedku z/do EU z pohľadu DPH (3. časť)

Kúpa a predaj dopravného prostriedku z/do EU z pohľadu DPH (3. časť)
19. januára 2018 MICHAL BEZNÁK

Prinášame Vám tretiu časť článku o kúpe a predaji dopravného prostriedku. V úvodnom článku sme Vám priblížili čo sa rozumie pod pojmom dopravný prostriedok, kedy je definovaný ako nový a kto ich môže obstarávať. V prvej časti sme Vám bližšie definovali kúpu a predaj dopravného prostriedku z pohľadu neplatiteľa DPH. V druhej časti sme sa venovali obstarávaniu a predaju nových dopravných prostriedkov z pohľadu platiteľa DPH. V dnešnom článku Vás oboznámime s kúpou ojazdených dopravných prostriedkov z pohľadu platiteľa DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, v rámci Európskeho spoločenstva.

3.časť – Kúpa ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, v rámci Európskeho spoločenstva

A) Kúpa ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, v tuzemsku od platiteľa DPH

– ak predávajúci pri predaji uplatnil k cene ojazdeného dopravného prostriedku daň v súlade so zákonom o DPH a vystavil faktúru, potom kupujúci má nárok na odpočítanie dane za podmienky podľa § 49 ods. 3, že bude auto využívať na dodávky tovarov a služieb, ktoré nie sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42 a podmienky podľa § 49 ods. 5, ak očakáva použitie dopravného prostriedku na iný účel ako na podnikanie, môže sa rozhodnúť, že odpočíta len časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia na podnikanie;

– ak predávajúci pri predaji uplatnil oslobodenie od dane podľa § 42 zákona o DPH, to znamená že dopravný prostriedok využíval výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň;

– ak predávajúci pri predaji uplatnil oslobodenie od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH, t. j. dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 bolo oslobodené od dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31.12.2009, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň;

– ak predávajúci je obchodníkom s použitým tovarom, ktorý pri predaji ojazdeného dopravného vozidla použil osobitnú úpravu uplatňovania dane v zmysle 66 zákona o DPH, daň nesmie byť uvedená na faktúre, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň.

B) Kúpa ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, v tuzemsku od neplatiteľa DPH (osoba, ktorá nie je registrovaná k DPH alebo osoba registrovaná k DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH) – predávajúci predáva dopravný prostriedok bez DPH, neplatiteľ nemôže k cene uplatňovať DPH, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň.

C) Kúpa ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu

– predávajúci predá dopravný prostriedok v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva v zmysle čl. 138 smernice rady 2006/112/ES, obdoba § 43 zákona o DPH, podľa tohto paragrafu, ak si kupujúci zabezpečuje prepravu dopravného prostriedku sám alebo na vlastné náklady inou osobou, tak je povinný predávajúcemu do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie dopravného prostriedku odovzdať potvrdenie o prijatí tovaru, ktoré musí obsahovať náležitosti uvedené v § 43 ods. 5 písm. c):

1) meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa, adresu sídla, miesto podnikania, bydliska, prevádzkarne alebo adresu miesta kde sa obvykle zdržiava

2) množstvo a druh tovaru (dopravného prostriedku)

3) adresa miesta a dátum skončenia prepravy dopravného prostriedku

4) meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis

5) evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava (prevozné evidenčné číslo)

V tomto prípade vzniká kupujúcemu nadobudnutie dopravného prostriedku v tuzemsku v zmysle § 11 zákona o DPH, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry alebo 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie dopravného prostriedku. Kupujúcemu zároveň vzniká nárok na odpočítanie dane, ak má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a za podmienok, ktoré sme už uviedli v bode A.

– ak predávajúci postupuje v režime osobitnej úpravy uplatňovania dane v zmysle čl. 313 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 66 zákona o DPH, spomínaný aj v bode D tohto článku), potom kupujúcemu nevzniká nadobudnutie dopravného prostriedku podľa § 11 zákona o DPH a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Keďže kupujúcemu nevzniká daňová povinnosť, nemá ani možnosť odpočítať si daň.

– ak predávajúci postupujem v režime oslobodeného dodania v zmysle čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 42 zákona o DPH, spomínaný aj v bode B tohto článku), potom kupujúcemu vzniká nadobudnutie dopravného prostriedku podľa § 11 zákona o DPH, avšak podľa § 44 písm. a) zákona o DPH je toto nadobudnutie dopravného prostriedku oslobodené od dane a nevzniká povinnosť platiť daň. Keďže kupujúcemu nevzniká daňová povinnosť, nemá ani možnosť odpočítať si daň.

D) Kúpa ojazdeného dopravného prostriedku platiteľom DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, z iného členského štátu od osoby, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte – kupujúcemu nevzniká nadobudnutie dopravného prostriedku podľa § 11 zákona o DPH a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Keďže kupujúcemu nevzniká daňová povinnosť, nemá ani možnosť odpočítať si daň.

 

Zdroje:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kupa-a-predaj-auta-neobchodnik

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera