Kontrolný výkaz, základné časti a členenie

Kontrolný výkaz, základné časti a členenie
17. apríla 2020 Patrik Kochan

Kontrolný výkaz (ďalej len „KV“) je jeden z nástrojov Finančnej správy v boji proti daňovým podvodom, ktorý poskytuje detailnejšie informácie o prijatých a odoslaných dokladoch za zdaňovacie obdobie viažuce sa k Daňovému priznaniu k Dani z pridanej hodnoty.

KV je povinný podať každý platiteľ dane, tzn. osoby registrované podľa § 4 až 6 zákona o Dani z pridanej hodnoty, a to za každé zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), za ktoré je platiteľ dane povinný podať daňové priznanie k DPH, najneskôr do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Transakcie sa uvádzajú v KV rozdelené podľa typu na:

  1. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 zákona o DPH,
  2. Údaje z prijatých faktúr, pri ktorých je platiteľ dane ako príjemca osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1, 2, 3, 6, 7, 9 až 12 a zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c)
  3. Údaje z vyhotovených a prijatých opravných faktúr podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH,
  4. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v A., pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň, napr. obraty evidovaných ERP, vyhotovené faktúry pre fyzickú osobu – občana v tuzemsku.

Patrik Kochan
Patrik Kochan