Kontrola zamestnávateľa zo strany Národného inšpektorátu práce

Kontrola zamestnávateľa zo strany Národného inšpektorátu práce
1. augusta 2019 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Inšpektorát práce pri výkone kontroly vykonáva dozor nad dodržiavaním:

– pracovnoprávnych predpisov, najmä vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru

– mzdových a pracovných podmienok zamestnancov

– právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy

– právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia

– právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

– osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Inšpektor práce je pri výkone kontroly oprávnený:

– vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce a v nevyhnutnom rozsahu na súkromné pozemky a komunikácie

– vykonávať kontrolu, skúšku, vyšetrovanie

– požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekcie práce a požadovať ich kópie

– odoberať na rozbor nevyhnutne potrebné množstvo vzoriek materiálov alebo látok, ktoré sa používajú alebo s ktorými sa manipuluje na pracovisku, po oznámení zamestnávateľovi alebo ním poverenému zamestnancovi

– používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy

– požadovať preukázanie totožnosti od fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.

Inšpektor práce je podľa výsledkov kontroly a podľa závažnosti zistených skutočností v zmysle oprávnený najmä:

– navrhnúť technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu

– nariadiť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených

– nariadiť, aby prítomné osoby ihneď opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť a zdravie

– zakázať používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,

– zakázať používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise

– nariadiť vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekcie práce

– nariadiť zverejnenie informácií podľa osobitných predpisov na mieste u zamestnávateľa obvyklom a voľne prístupnom

– ukladať blokové pokuty za priestupky podľa osobitného predpisu a pod.

Zamestnávateľ má pri výkone kontroly a po kontrole inšpektorátom práce najmä tieto práva:

– v zmysle platnej legislatívy SR musí inšpektor pred začatím inšpekcie práce oznámiť svoju prítomnosť, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce

– v zmysle Ústavy SR má zamestnávateľ právo na právnu pomoc od začiatku konania inšpektorátu práce

– v prípade zistenia nedostatkov u kontrolovaného zamestnávateľa je inšpektorát práce povinný prerokovať protokol so zamestnávateľom,

– inšpektorát práce je povinný pri vypracovávaní protokolu prihliadať na vyjadrenia a doklady uplatnené alebo predložené kontrolovaným zamestnávateľom počas výkonu inšpekcie práce do prerokovania protokolu

– v prípade, ak zamestnávateľ považuje protokol za nezákonný, môže sa so správnou žalobou obrátiť na súd v lehote do dvoch mesiacov od doručenia protokolu, resp. dodatku k protokolu s návrhom, aby súd protokol zrušil.

Zamestnávateľ je povinný inšpektorátu práce pri výkone inšpekcie práce:

– umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce

– poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb

– umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru

– umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce

– odovzdať všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,

Inšpektorát práce ukladá pokuty:

– do 100 000 eur za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o inšpekcii práce a najmä z pracovnoprávnych predpisov

– od 33 000 eur do 100 000 eur, ak v dôsledku porušenia právnych predpisov vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví

– od 2 000 eur do 200 000 eur za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur

– od 300 eur do 33 000 eur za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie, ktoré vydáva Národný inšpektorát

– práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu

AKO SA ZAMESTNÁVATEĽ MÔŽE BRÁNIŤ PRI UKLADANÍ POKUTY

Zamestnávateľ môže uplatniť najmä nasledovné právne prostriedky:

– voči protokolu podať vyjadrenie v zmysle zákona o inšpekcii práce

– voči protokolu, resp. dodatku k protokolu podať správnu žalobu v zmysle Správneho súdneho poriadku

– voči začatiu správneho konania o uložení pokuty podať vyjadrenie v zmysle správneho poriadku

– voči rozhodnutiu inšpektorátu práce podať odvolanie v zmysle správneho poriadku

– voči právoplatnému rozhodnutiu inšpektorátu práce podať správnu žalobu v zmysle Správneho súdneho poriadku.

 

Zdroje:

https://www.mzdovecentrum.sk/

https://www.ip.gov.sk/

 

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera