Jednoduchá spoločnosť na akcie – hlavné znaky, výhody

Jednoduchá spoločnosť na akcie – hlavné znaky, výhody
14. mája 2020 Natália Hamaríková

V roku 2017 zaviedla slovenská legislatíva obchodnú spoločnosť, ktorá je kombináciou akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením s názvom Jednoduchá spoločnosť na akcie (ďalej len používaná skratka „j.s.a.“). Cieľom bolo umožniť investorom s nízkym kapitálom možnosť založiť spoločnosť bez potreby minimálnej výšky vkladu spoločníka.

J.s.a. sa vyznačuje tým, že ju môže založiť jedna osoba alebo viacero osôb a hodnota základného imania musí byť minimálne 1 EUR, čo je veľkou výhodou, keď zakladateľ/lia nemajú dostatočný vstupný kapitál. J.s.a. nemožno založiť na základe výzvy na upisovanie akcií ako je to v prípade akciovej spoločnosti. Pred jej vznikom musí byť však upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady. Dôležitým aspektom je, že zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone (§ 220t Obchodného zákonníka).

Tým, že je j.s.a. jednoduchšia forma, ponúka mnoho výhod, ktoré umožňujú ľahšie rozhodovanie pri výbere formy podnikania. Ako sme vyššie spomenuli, najväčšou výhodou je minimálny prvotný kapitálový vklad do spoločnosti, s ktorý súvisí aj pružnosť s vkladom a výberom kapitálu do/z spoločnosti.

Oproti bežnej akciovej spoločnosti je možné v stanovách určiť výšku menovitej hodnoty akcie v eurocentoch či eurách, určiť zákaz prevoditeľnosti akcií, čím je umožnené, aby akcie zostali v rámci rovnakého kruhu osôb, ďalej je možné stanoviť aj zamestnanecké akcie a najzaujímavejšia je skutočnosť, že je tu možnosť upraviť v stanovách práva a povinnosti spojené s jednotlivými akciami (j.s.a. sa môže napr. sama rozhodnúť, ktoré akcie budú mať hlasovacie práva, ktoré podiely na zisku a ktoré nebudú mať žiadne práva).

Tieto možnosti súvisia aj s tým, že akcionár nemá právo nazerať do zápisníc (v zmysle § 220h ods. 4 s odkazom na § 178 ods. 7), akcionárske dohody sa nezverejňujú v Zbierke listín, akcionári nie sú vidieť v Obchodnom registri, ale len v registri CDCP, neplatí zákaz konkurencie (v zmysle § 220h ods. 4 s odkazom na § 196), nemusí si zvoliť Dozornú radu, zrušenie spoločnosti môže by aj na základe podmienok uvedených v stanovách, zakladateľskej listine či zmluve.

Pre akcionárov je veľkou výhodou ich právo, aby j.s.a. odkúpila ich akcie, ak o to požiadajú, alebo prevod akcií je oslobodený od DPH (§ 39 ods. 1 písm. d) ). Ako flexibilná výhoda je aj možnosť, že zrušenie spoločnosti môže by aj na základe podmienok uvedených v stanovách, zakladateľskej listine či zmluve, nielen na základe podmienok podľa zákona. Tým sa zjednodušuje proces zrušenia a flexibilného presunu k inej forme podnikania a presunu kapitálu. Akcionári ocenia aj možnosť cezhraničnej fúzie. Prílev zahraničného kapitálu je výborná ekonomická a podnikateľská príležitosť (v zmysle § 220k Obchodného zákonníka).

Zdroje:

Obchodný zákonník

 

Natália Hamaríková
Natália Hamaríková

ING. NATÁLIA HAMARÍKOVÁ

accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera