Inventarizačné prebytky

Inventarizačné prebytky
18. decembra 2015 MICHAL BEZNÁK

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z  príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) odbor daňovej metodiky vydal usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov.

Čo je inventarizačný prebytok?
Inventarizačný prebytok je stav inventarizácie, kedy je zistený skutočný stav vyšší ako evidovaný stav a rozdiel medzi týmito stavmi nemožno preukázať dokladom. Opakom inventarizačného prebytku je manko (pri majetku) alebo schodok (pri ceninách a pokladnici).

Aké zmeny nastali pri zahrnutí inventarizačného prebytku do základu dane?
Počnúc 01. januárom 2015 (tzn. už pri podávaní účtovnej závierky za rok 2015!!!) sa do základu dane z príjmov nezahrnie inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku a vo výške v zmysle § 26 a § 27 zákona o dani z príjmov.

Ako bude postupovať daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pri zistení inventarizačného prebytku odpisovaného majetku?

S účinnosťou od 01. 01. 2015 je inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaným majetkom aj na účely zákona o dani z príjmov. Inventarizačný prebytok sa zahrnie do základu dane:

– ak ide o hmotný majetok – počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je zaradený hmotný majetok, vo výške rovnomerného odpisu v zmysle § 27 zákona o dani z príjmov,

– ak ide o nehmotný majetok – počas doby odpisovania stanovenej účtovným odpisovým plánom vo výške účtovného odpisu.

V súlade s postupmi účtovania sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, účtuje na príslušný majetkový účet so súvzťažným zápisom na účet 384 – Výnosy budúcich období, a tieto sa rozpúšťajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov.

Ako bude postupovať daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pri zistení inventarizačného prebytku neodpisovaného majetku?

Podľa postupov účtovania sa prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku účtuje na ťarchu účtu majetku a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Základ dane daňovník vyčísli v zmysle § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov v súlade s účtovníctvom, z čoho vyplýva, že celý zaúčtovaný výnos vstupuje do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom daňovník o inventarizačnom prebytku neodpisovaného majetku účtoval.

Ako sa postupuje pri inventarizačných prebytkoch zistených a zaúčtovaných do 31. 12. 2014?

Ak daňovník zistil a zaúčtoval inventarizačné prebytky do 31. 12. 2014, bude aj po 01. 01. 2015 postupovať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov platného do 31. 12. 2014, to znamená, že inventarizačné prebytky budú vylúčené z odpisovania.

Vyššie spomínané ustanovenie § 17 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov bolo do zákona o dani z príjmov doplnené s účinnosťou od 01. 01. 2015 a vzhľadom na jeho znenie sa uplatní v prípade inventarizačného prebytku odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zisteného a zaúčtovaného vo výnosoch počnúc 01. 01. 2015.

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera