INTRASTAT – SK

INTRASTAT – SK
9. júla 2019 ING. SILVIA VOJTKOVÁ

Nakupuje alebo predáva Vaša spoločnosť tovar z/do členských štátov Európskej únie ? Ak áno, viete kedy vzniká Vašej spoločnosti povinnosť predkladať Hlásenie pre systém INTRASTAT – SK?

Čo je systém INTRASTAT-SK?

Štatistické zisťovanie uskutočňujúce sa na úrovni Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je zber, spracovanie a poskytovanie údajov o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie.

Kto zodpovedá za uskutočňovanie INTRASTAT-SK?

Zodpovedné subjekty za uskutočňovanie vyššie uvedeného štatistického zisťovania sú Štatistický úrad SR a Finančná správa sekcia colná.

Úlohou Štatistického Úradu je zabezpečovanie metodického riadenia celého spracovateľského procesu, zodpovedá za stanovovanie spravodajskej povinnosti, spravovanie a aktualizáciu registra spravodajských jednotiek a za spracovanie a publikovanie údajov štatistiky zahraničného obchodu.

Úrad tiež poskytuje spravodajským jednotkám poradenstvo pri vypracovaní a predkladaní INTRASTAT-SK hlásení.

Úlohou Finančnej správy sekcie colná je zabezpečovať získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre systém INTRASTAT-SK a s tým súvisiace činnosti.

Údaje potrebné pre uskutočnenie štatistického zisťovania sa získavajú prostredníctvom Hlásenia INTRASTAT – SK.

Čo je Hlásenie INTRASTAT – SK?

Hlásenie vytvorené elektronicky vo forme XML správy podľa stanovených podmienok poskytujúci údaje o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločenstva v rámci EÚ. Rozlišujeme dva druhy hlásení INTRASTAT-SK – Hlásenie o prijatí tovaru a Hlásenie o odoslaní tovaru.

Hlásenie o prijatí tovaru poskytuje informácie o tovaroch Únie, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Hlásenie o odoslaní tovaru poskytuje informácie o tovaroch Únie, ktoré opúšťajú územie Slovenskej republiky a boli odoslané do iného členského štátu okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Vymedzenie pojmu „tovar“ pre potreby INTRASTAT – SK

Tovarom je všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Tovar, ktorý má štatút Európskej únie (ďalej len „tovar Únie“) je:

– tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území Európskej únie,

– tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu v niektorom členom štáte EÚ,

– tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a/alebo b).

Nie všetky tovary sú však predmetom Hlásenia INTRASTAT-SK. Tovary, ktoré nie sú predmetom hlásenia sú uvedené na nasledovných internetových odkazoch:

<https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=vsinfo#conieje>

<https://intrastat.financnasprava.sk/prilohy/2019/priloha2.pdf>

Kto má povinnosť predkladať Hlásenie INTRASTAT-SK?

Každá právnická, fyzická osoba (ďalej len „spravodajská jednotka“), ktorá má povinnosť prekladať daňové priznanie k DPH a za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako hranica oslobodenia.

Aká je výška hranice oslobodenia na predkladanie hlásenia INTRASTAT – SK v aktuálnom roku 2019?

V súčasnom roku 2019 je hranica oslobodenia pre prijatie tovaru Únie, ktorý vstúpil na územie Slovenskej republiky vo výške 200 000 €.

Hranica oslobodenia pre odoslanie tovaru Únie, ktorý opustil územie Slovenskej republiky je vo výške 400 000 €.

Kedy vzniká povinnosť predkladať Hlásenie INTRASTAT-SK?

V prípade, že spravodajská jednotka prekročila vyššie uvedenú hranicu pre prijatie alebo odoslanie tovaru je povinná začať podávať Hlásenie INTRASTAT – SK od mesiaca, v ktorom prekročila hranicu, vrátane daného mesiaca.

Ako postupovať, ak spravodajská jednotka prekročí stanovenú hranicu?

 V prípade, že spravodajská jednotka zistí, že prekročila stanovenú hranicu oslobodenia je povinná oznámiť túto skutočnosť Štatistickému úradu a to najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti, a to prostredníctvom dotazníka, ktorého vzor nájdete na nasledujúcom internetovom odkaze: < https://intrastat.financnasprava.sk/prilohy/2019/priloha3.pdf>.

 Vyplnený dotazník spravodajská jednotka odošle Štatistickému Úradu prostredníctvom e- mailu alebo poštou. Následne pracovníci Štatistického úradu SR na požiadanie oznámia spravodajskej jednotke prístupové meno a heslo na posielanie hlásení v elektronickej forme.

Kedy zaniká povinnosť predkladať Hlásenie INTRASTAT-SK?

 V prípade, že spravodajská jednotka v prechádzajúcom kalendárnom roku prijala alebo odoslala tovar, ktorého súhrnná výška neprekročila hranicu oslobodenia, tak spravodajská jednotka neprekladá hlásenie v nasledovnom roku.

Internetové zdroje:

https://www.evonacd.sk/index.php/prah-oslobodenia-pre-rok-2019

https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=vsinfo#conieje

ING. SILVIA VOJTKOVÁ
ING. SILVIA VOJTKOVÁ

Ing. SILVIA VOJTKOVÁ

junior accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera