Elektronická komunikácia správcu dane od roku 2016

Elektronická komunikácia správcu dane od roku 2016
4. decembra 2015 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Dňa 22.9.2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). V predchádzajúcom článku Novela zákona o správe daní sme sa venovali zmenám, ktoré prináša novela. Ďalšou veľmi podstatnou zmenou, ktorú prináša novela zákona o správe daní je aj zavedenie obojstrannej elektronickej komunikácie daňových subjektov so správcom dane. Obojstranná elektronická komunikácia by mala byť zavedená najskôr od 1.januára 2016.

Kto má povinnosť komunikovať so správcom dane výlučne elektronicky?

V zmysle § 14 ods. 1 daňového poriadku od 1 januára 2014 sú nasledujúce subjekty povinné doručovať podania elektronickým prostriedkami správcovi dane:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky podania, ktoré sú daňové subjekty povinné podávať, a to s účinnosťou od 1. januára 2014.

Daňovníci môžu so správcom dane komunikovať elektronicky buď prostredníctvom:

  1. zaručeného elektronického podpisu (ZEP),
  2. elektronickej značky podateľne portálu eTax DR SR (EZ). V prípade, že sa daňovník rozhodne doručovať podania bez zaručeného elektronického podpisu, musia s daňovým úradom uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní v zmysle § 13 ods. 5 zákona o správe daní.

Ako a s kým bude správca dane komunikovať?

Správca dane bude elektronické dokumenty zasielať do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu. Dokumenty bude správca dane podpisovať zaručeným elektronickým podpisom. Správca dane bude elektronicky komunikovať s osobami, ktoré majú zákonom stanovenú povinnosť komunikovať so správcom dane výlučne elektronicky (vyššie spomenuté). Zároveň môže komunikovať elektronicky aj s inými osobami, ak o to správcu dane požiadajú.

Elektronický dokument, ktorý bude zaslaný do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu, bude doručený v okamihu, keď daňový subjekt s prístupom do elektronickej osobnej schránky prijme dokument.

V prípade, že daňový subjekt neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho odoslania do elektronickej osobnej schránky, bude sa elektronický dokument považovať za doručený v posledný deň tejto lehoty. A to bez ohľadu na to či o prijatí daňový subjekt vie alebo nie.

Čo je osobná internetová zóna?

Daňový subjekt pri elektronickej komunikácii s finančnou správou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle finančného riaditeľstva sprístupnenú osobnú internetovú zónu, obsahom ktorej sú najmä:

– spis daňového subjektu v elektronickej forme,

– elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu,

– prístup na elektronickú podateľňu,

– elektronická osobná schránka,

– katalóg služieb.

Podmienky a podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Bližšie informácie zatiaľ finančná správa nezverejnila.

Čo je osobný účet daňového subjektu?

Finančné riaditeľstvo sprístupní daňovému subjektu elektronický výpis z jeho osobného účtu. Fungovanie osobného účtu by malo byť podobné napr. komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Daňový subjekt si bude môcť prostredníctvom tohto účtu skontrolovať napr. nedoplatky a preplatky na daniach. Daňový subjekt bude môcť použiť na právne úkony potvrdenie o stave osobného účtu získané na základe autorizovaného prístupu k elektronickému výpisu z osobného účtu. Takýto výpis nebude podliehať správnym poplatkom a daňový subjekt bude môcť podať námietky k nezrovnalostiam zisteným v elektronickom výpise z jeho účtu.

Pre obojstrannú komunikáciu, osobnú internetovú zónu a elektronický výpis z osobného účtu daňovníka však platí, že sa v praxi začnú uplatňovať najskôr od 1. januára 2016. 

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera