Elektronická faktúra

Elektronická faktúra
3. novembra 2017 ING. JANA RAGAČOVÁ

S postupom informačných technológií a informatizácie sa čoraz väčšej obľube tešia elektronické faktúry. Využívate ich už aj vy? Aký je rozdiel medzi elektronickou a papierovou faktúrou?

Novela zákona o DPH od 1.1.2013 zabezpečuje rovnocenné postavenie papierových a elektronických faktúr. Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH a ktorá je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad XML, alebo iné typy elektronického formátu, ako napríklad e-mail s prílohou PDF alebo fax prijatý v elektronickom nepapierovom formáte.

Druh elektronického formátu nie je rozhodujúci, dôležitá je len skutočnosť, že faktúra je vydaná a prijatá v elektronickom formáte. Ak je faktúra vytvorená v papierovej forme, naskenovaná a poslaná a prijatá cez e-mail, takáto faktúra je elektronickou faktúrou.

Faktúry vytvorené v elektronickom formáte, napríklad pomocou účtovného softvéru alebo softvérom na spracúvanie textu, ktoré sa posielajú a prijímajú v papierovej podobe, nie sú elektronické faktúry. Bez ohľadu na to, či má faktúra papierovú alebo elektronickú podobu, zdaniteľná osoba musí zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od okamihu jej vyhotovenia až do uplynutia obdobia určeného na uchovávanie faktúry.

Elektronická faktúra sa odosiela priamo k zákazníkovi napríklad e-mailom alebo bezpečnou linkou, alebo nepriamo, napríklad jedným alebo niekoľkými poskytovateľmi služieb, alebo je sprístupnená a dostupná pre odberateľa prostredníctvom webového portálu alebo akýmkoľvek iným postupom.

Používanie elektronických faktúr by malo byť odsúhlasené zo strany odberateľa, je to odôvodnené technickými požiadavkami potrebnými na prijatie elektronickej faktúry alebo schopnosťami odberateľa zabezpečiť vierohodnosť, neporušenosť a čitateľnosť, ktoré možno bude potrebné zabezpečiť na prijímanie elektronických faktúr. Môže ísť o písomný súhlas, či už formálny alebo nie, alebo o tichý súhlas, napríklad spracovaním alebo úhradou prijatej faktúry.

Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožniť daňovému úradu na účely kontroly prístup k týmto faktúram, ich sťahovanie a používanie. Elektronické uchovávanie faktúr je uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.

Keďže vo faktúrach sa musí uvádzať skutočné dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, každá zdaniteľná osoba musí zabezpečiť, že vymieňané fakturačné informácie presne odzrkadľujú skutočné zdaniteľné obchody. To znamená, že každá zdaniteľná osoba, či už v postavení dodávateľa alebo odberateľa, musí zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry. Je pritom na zdaniteľnej osobe, aký spôsob alebo akú technológiu na zabezpečenie tejto povinnosti si zvolí.

Zdroje:
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
http://bit.ly/2z9NZlp
http://bit.ly/2zgNyFd

ING. JANA RAGAČOVÁ
ING. JANA RAGAČOVÁ

Ing. JANA RAGAČOVÁ

accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera