Ekologickejšie dopravné prostriedky

Ekologickejšie dopravné prostriedky
19. novembra 2018 ING. ROMANA FAKLOVÁ

V súčasnej dobe, kedy sa čoraz viac do popredia dostáva ochrana životného prostredia, sa môže daňovník rozhodnúť aj pre alternatívnejšie dopravné prostriedky využívané v rámci svojho podnikania.

Daňovník si môže zaobstarať osobné (kategória M) alebo nákladné (kategória N) vozidlo výlučne na elektrický pohon. V tom prípade ušetrí na dani z motorových vozidiel, nakoľko sadzba dane pre takéto vozidlá je nulová.

Podnikateľ sa však môže rozhodnúť aj pre iný ekologický dopravný prostriedok – bicykel.

Je potrebné pritom dbať na to, aby bol bicykel daňovým výdavkom a v prípade daňovej kontroly si vedel tento výdavok obhájiť ako daňovo uznateľný. Daňový výdavok je zadefinovaný § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov nasledovne: „výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že bicykel bude daňovým výdavkom v plnej výške, iba ak bude používaný výhradne na firemné účely, t.j. na presun za odberateľmi, dodávateľmi alebo na úrady. Zároveň by bolo vhodné, aby bol bicykel označený logom/názvom spoločnosti, čím by sa prispievalo aj k propagácii firmy na verejnosti.

V prípade, že by sa majetok využíval aj na súkromné účely (napr. na dochádzanie do práce), tak sa ako daňový výdavok (na obstaranie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie) v zmysle § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, zahrnie len pomerná časť buď:

– vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80%

alebo

– v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

 

Na stránke finančnej správy je uvedené nasledovné: „Ak sa daňovník rozhodne pre uplatňovanie výdavkov pri majetku, ktorý používa aj na súkromné účely, vo forme paušálnych výdavkov, potom si môže do daňových výdavkov (nákladov) zahrňovať 80 % výdavkov (nákladov) bez ohľadu na skutočnosť, v akom pomere tento majetok skutočne využíva na súkromné účely. V prípade uplatňovania paušálnych výdavkov vo výške 80 % môže byť majetok využívaný na súkromné účely aj v inom pomere, napr. 70 %, 50 % a pod.“

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne si zaobstarať bicykel, ktorého obstarávacia cena bude do 1 700€, bude vstupovať obstarávacia cena priamo do nákladov v roku obstarania (samozrejme v zmysle vyššie uvedeného v závislosti od % využívania na firemné alebo aj na súkromné účely). V prípade, že bude cena bicykla vyššia, tak bicykel bude dlhodobým hmotným majetkom firmy a bude sa odpisovať 4 roky (keďže patrí do I. odpisovej skupiny).

V prípade, že daňovník už má vo svojom majetku vozidlo a zároveň by si chcel zaobstarať aj bicykel, je to možné, avšak musí mať pripravené argumenty pre uznateľnosť daňových výdavkov.

Zdroje:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595

https://podpora.financnasprava.sk/523850-Uplat%C5%88ovanie-pau%C5%A1%C3%A1lnych-v%C3%BDdavkov-na-majetok-osobnej-potreby

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel#ZD_el_vozidla

https://www.etrend.sk/podnikanie/bicykel-vo-vydavkoch-podnikatela-kedy-je-to-mozne.html

 

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera