eKasa

eKasa
17. júla 2018 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Finančná správa prostredníctvom tlačovej správy zo dňa 8.6.2018 predstavila projekt eKasa. Ide o online napojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Tento projekt je ďalším z opatrení z akčných plánov boja proti daňovým podvodom. Doteraz sa mohli podnikatelia rozhodnúť medzi elektronickou registračnou pokladňou (ERP) a virtuálnou registračnou pokladňou (VRP), pričom VRP už je v súčasnosti napojená na systémy finančnej správy. Po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP).

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrh zákona počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe. V prvej etape – apríl 2019 – sa pripojí segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. V druhej etape – júl 2019 – sa pripojí maloobchod, služby a ostatné sektory.

eKasa by mala eliminovať podvody vo finálnej spotrebne a znížiť daňovú medzeru na DPH v sektore HORECA (hotely, reštaurácie kaviarne) a v sektore maloobchodu a služieb o 15%. Finančná správa odhaduje výnosy z celoplošného zavedenia eKasy v roku 2019 na 72,3 mil. eur a v roku 2020 až 117,9 mil. eur. a v ďalších rokoch približne 122 mil. eur. Celkový odhadovaný finančný dopad na strane finančnej správy sa predpokladá vo výške 18 mil. eur.

Zvýšené náklady a nevýhody, ktoré prinesie tento projekt pre podnikateľov:
– upgrade aktuálne používaných ERP,
– zodpovednosť za korektné zasielanie údajov do informačného systému eKasa,
– zavedenie internetového pripojenia do prevádzok (z počtu 123 000 podnikateľských subjektov s ERP by malo ísť o 19% subjektov).

Výhody pre podnikateľov:
– zníženie administratívnej záťaže pri obstaraní eKasy – už nebude potrebné vyplniť knihu pokladnice servisnou organizáciou, odovzdať knihu pokladnice na daňový úrad, zapísať DKP do knihy pokladnice a do fiskálnej pamäte. Po novom sa podnikateľ prihlási na portál finančnej správy, kde vyplní žiadosť o pridelenie DKP, systém mu vygeneruje inicializačný balík, ktorý bude obsahovať pridelené DKP, vygenerovaný certifikát a informácie o podnikateľovi a následne nahrať inicializačný balíka do pokladnice (bez potreby servisnej organizácie).
– liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia – pokladnicou bude môcť byť aj počítač, tablet alebo mobil,
– zníženie nákladov pri prevádzke – servisné organizácie budú zrušené (finančná správa predpokladá pokles celkových prevádzkových nákladov na údržbu pokladníc v priemere o 56 eur na pokladňu),
– kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami – nie je potrebná uzávierka,
– export dát – poklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania,
– dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie).

Výhody pre kupujúcich:
– prehľad realizovaných výdavkov,
– jednoduchá evidencia dokladov pre účely daňového priznania,
– ochrana pred nespoľahlivými subjektmi (overenie pokladničného dokladu cez OPD),
– jednoduchšie dokazovanie výdavkov (napríklad v prípade poistnej udalosti).

Finančná správa teda bude disponovať informáciami o každom nákupe/transakcii okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa.

                                                           Evidencia tržieb

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa

 

Zdroje:
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_eliminujeme-podvody-ts/bc

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/eKasa/2018.07.10_eKasa_prez.pdf

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/456

 

 

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera