Dovoz tovaru a nárok na odpočet DPH

Dovoz tovaru a nárok na odpočet DPH
6. mája 2020 MICHAL BEZNÁK

V rámci medzinárodného obchodovania platia špecifické pravidlá pre nákup tovar z tretích krajín, tzn. z  krajín mimo Európskej únie.

V zmysle zákona o Dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) je predmetom dane aj dovoz tovaru do tuzemska. Dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o DPH neustanovuje inak.

Pri tomto špecifickom type zdaniteľného plnenia vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru v týchto prípadoch:

– prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia,

– prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla,

– v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.

Z toho vyplýva, že daňová povinnosť pri tovare vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia. Daň je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.

Pre posúdenie miesta dovozu tovaru uplatňujeme § 18 zákona o DPH, t.j.:

– miestom dovozu tovaru je členský štát, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskej únie, s výnimkou v bode 2,

– ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskej únie postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo ak je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo ak je vpustený do teritoriálnych vôd, miestom dovozu je členský štát, v ktorom sa skončia tieto colné opatrenia.

Nárok na odpočet DPH vzniká spoločnosti vtedy, ak je daň zaplatená správcovi dane (colný orgán) v tuzemsku pri dovoze tovaru a spoločnosť má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca . Z tohto ustanovenia vyplýva, že až po zaplatení vyčíslenej dane colným orgánom vzniká nárok na odpočet.

Príklad:

Colný úrad pošle spoločnosti dovozný doklad, ktorý je vystavený 20.04.2020 so splatnosťou 02.05.2020. Spoločnosť zaplatí Colnému úradu dňa 10.05.2020.

Nárok na odpočet vzniká 10.05.2020, to znamená, že spoločnosť zahrnie odpočet DPH do DPH priznania za mesiac Máj 2020. Do Kontrolného výkazu túto skutočnosť nevykazuje.

Zdroje:

Zákon o dani z pridanej hodnoty

 

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera