Dodanie stavebných prác – 2. časť

Dodanie stavebných prác – 2. časť
10. februára 2016 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), vstúpil do platnosti od 1. januára 2016 tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane.

V predchádzajúcom článku Dodanie stavebných prác sme sa venovali podstate tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi. V tomto článku uvádzame, ako bude postupovať daňovník pri vyhotovovaní faktúr k prijatým zálohám.

Vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru a pri poskytnutí služby dňom dodania služby. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň dodania stavby. Ak sa dodanie stavby na základe zmluvy o dielo uskutočňuje po častiach, považuje sa tovar alebo služba za dodané najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje.

Od januára 2016 sa prenos daňovej povinnosti na príjemcu uplatní aj v prípade, ak daňová povinnosť vznikne z dôvodu prijatia platby pred dodaním stavebných prác. Platiteľ dane, ktorý prijal platbu pred dodaním stavebných prác od iného platiteľa, je povinný v lehote do 15 dní od prijatia platby alebo do konca mesiaca, v ktorom bola platba prijatá vyhotoviť faktúru bez dane z pridanej hodnoty a na faktúre uvedie povinné náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, vrátane dátumu, kedy bola platba prijatá a informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ dane, ktorý poskytol platbu pred dodaním stavebných prác, uplatní k poskytnutej platbe daň, uplatnenú daň uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a priznanú daň odvedie.

Príklad:
Platiteľ dane C si objednal u platiteľa dane D dodanie časti stavby. Spolu uzatvorili zmluvu o dielo na dodanie časti stavby v cene 50 000 € bez DPH. Platiteľ dane C poskytol dňa 15. 1. 2016 na bankový účet platiteľovi dane D preddavok vo výške 24 000 €. Subjekt D je povinný na prijatý preddavok vyhotoviť v lehote 15 dní od prijatia preddavku faktúru k prijatej platbe, a to bez DPH. Na faktúre uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ dane C uplatní k poskytnutému preddavku daň vo výške 4 000 € a zároveň má právo na odpočítanie dane.

Prijatie preddavku pred 1. januárom 2016

Ak platiteľ dane prijal platbu pred dodaním stavebných prác pred rokom 2016, na prijatú platbu sa uplatnil bežný režim zdanenia. Osobou povinnou platiť daň z prijatej platby bol dodávateľ stavebných prác. Po dodaní stavebných prác v roku 2016 sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, platiteľa dane, z rozdielu celkového základu dane za stavebné práce a základu dane z poskytnutej platby, pri ktorej vznikla daňová povinnosť dodávateľovi pred rokom 2016.

Príklad:
Platiteľ dane C si v roku 2015 objednal u platiteľa dane D dodanie časti stavby. Spolu uzatvorili zmluvu o dielo na dodanie časti stavby v cene 100 000 € bez DPH. Platiteľ dane C poskytol dňa 15. 10. 2015 platiteľovi dane D preddavok vo výške 24 000 €. Stavba bude dodaná dňa 30. 6. 2016.

Dodávateľ D v roku 2015 z prijatej platby vypočítal a priznal DPH vo výške 4 000 €. Na prijatý preddavok vyhotovil faktúru v zákonnej lehote, v ktorej uviedol základ dane 20 000 € a daň 4 000 €. Platiteľovi dane C vzniklo právo na odpočítanie dane z poskytnutej platby.

Po dodaní časti stavby v roku 2016 dodávateľ D vyhotoví faktúru na dodanie časti stavby, pričom na faktúre uvedie základ dane bez DPH vo výške 80 000 €. Na faktúre s dátumom dodania 30. 6. 2016 uvedie informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ dane C uplatní k základu dane DPH vo výške 16 000 € (rozdiel celkovej DPH 20 000 € a už priznanej a zaplatenej/odpočítanej DPH v roku 2015 vo výške 4 000 €) a zároveň mu vzniká právo na odpočet dane.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera