Daňové licencie

Daňové licencie
8. októbra 2014 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Novelou zákona o dani z príjmov sa od 1. januára 2014 zaviedol inštitút daňových licencií. Vláda sa tak rozhodla vzhľadom k vývoju daňových povinností obchodných spoločností v posledných rokoch. Zavedením daňových licencií chce vláda bojovať proti daňovým únikom.

Čo je daňová licencia?

Daňová licencia je zákonom stanovená ako minimálna výška dane, po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako stanovená výška daňovej licencie.

Aká je výška daňovej licencie?

Daňovník Ročný obrat Výška daňovej licencie
Neplatiteľ DPH   < 500 000 € 480 €
Platiteľ DPH   < 500 000 € 960 €
Neplatiteľ aj platiteľ DPH   > 500 000 € 2 880 €

Čo sa rozumie pod ročným obratom?

Ročným obratom u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za dané zdaňovacie obdobie.

Je možné znížiť výšku daňovej licencie?

Daňovú licenciu si môže znížiť o polovicu daňovník, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách.

Kto nemusí platiť daňové licencie?

  1. Novovzniknutý daňovník, okrem právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie.
  2. Živnostníci, SZČO.
  3. Organizácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie (občianske združenia, neziskové organizácie a pod.).
  4. Verejné obchodné spoločnosti, Národná Banka Slovenska, Fond Národného majetku.
  5. Daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.
  6. Daňovník v období likvidácie a konkurzu.
  7. Ak v priebehu roku 2014 daňovník vstúpi do likvidácie alebo konkurzu, za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim vstupu do likvidácie alebo konkurzu neplatí daňovú licenciu. Toto platí len v prípade vstupu daňovníka do likvidácie alebo konkurzu v kalendárnom roku 2014!

Môže sa daňová licencia započítať?

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Je možné vyhnúť sa plateniu daňových licencií?

Ako je možné vyhnúť sa plateniu daňových licencií sa dozviete v našom článku Je možné sa vyhnúť plateniu daňových licencií?

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera