Daň z motorových vozidiel od roku 2015

Daň z motorových vozidiel od roku 2015
16. januára 2015 ING. IVANA JACKANINOVÁ

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok je najneskôr do 2. februára 2015. Pri vypĺňaní tohto daňového priznania sa bude poslednýkrát postupovať podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Od 1. januára 2015 vstúpil totiž do platnosti nový zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Od roku 2015 už daň z motorových vozidiel nebude miestnou daňou, bude určená povinne a jednotne zákonom o dani z motorových vozidiel. Zákon prináša viacero zmien napr. vymedzenie predmetu dane, daňovníkov, sadzby dane.

Čo je predmetom dane z motorových vozidiel od roku 2015?

Predmetom dane do roku 2015 bolo motorové a prípojné vozidlo kategórie M1 až M3,Naž N3,Oaž O4, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie. Predmetom dane od roku 2015 je motorové a prípojné vozidlo kategórie L, M, N, O1, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie.

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel od roku 2015?

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

  1. je ako držiteľ zapísaná v doklade,
  2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
  3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Aké vozidlá sú oslobodené od dane od roku 2015?

Od dane je oslobodené vozidlo:

a)  diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
b)  záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
c)  osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
d)  používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Čo je základom dane od roku 2015?

Skupina Základ dane
Motorové vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina výkon motora v kW
Osobné vozidlá (kategórie L a M1) zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade
Úžitkové vozidlá a autobusy (kategórie M2, M3, N1 až N3, O1 až O4) najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu

Aká je sadzba dane od roku 2015?

Od roku 2015 sú sadzby dane jednotné pre celé územie Slovenskej republiky. Ročné sadzby dane sú uvedené v Prílohe č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel. Zákon upravuje aj zníženie a zvýšenie sadzby dane.

Ročná sadzba dane sa zníži o:

a) 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b)   20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a

c)   15 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí času zníženia sadzby dane sa použije ročná sadzba dane počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí tohto času sa ročná sadba dane zvýši o:

a)  10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,

b)  20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Zníženie o 50 % sa týka vozidiel, ktoré sa použili v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát. Osobitné zníženie o 50 % platí pre vozidlá kategórie L, M, N s pohonom na stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn a vodíkový pohon, hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo.

Aká bude výška preddavkov na daň na rok 2015?

V prípade, ak daň z motorových vozidiel k 1. januáru presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €, je daňovník povinný platiť štvrťročné preddavky na daň a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.  V prípade, ak daň z motorových vozidiel presiahne 8 300 €, je daňovník povinný platiť mesačné preddavky na daň a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Ak daň nepresiahne 700 € preddavky na daň  z motorových vozidiel sa neplatia. Uvedené platí už pri výpočte preddavkov v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2014.
Mesačné a štvrťročné preddavky na rok 2015 platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru 2015.

Ako sa určí miestna príslušnosť v súvislosti s podávaním daňového priznania za rok 2014?

Miestna príslušnosť sa určí podľa miesta evidencie vozidla alebo podľa sídla alebo trvalého pobytu podnikateľa.
Miestnu príslušnosť správcu dane z motorových vozidiel pre daňovníka, ktorým je:

  1. držiteľ vozidla,
  2. vlastník vozidla pri prenájme bez predkupného práva,
  3. užívateľ   vozidla   v prípade   používania   vozidlo,   v   dokladoch ktorého je ako držiteľ  vozidla    zapísaná  osoba,  ktorá  zomrela,  bola  zrušená  alebo zanikla,
  4. užívateľ   vozidla   v prípade   používania   vozidla,   v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka (predchádzajúcim rokom je rok, ktorý tesne predchádza roku, za ktorý sa podáva daňové priznanie). To znamená, že daňovník dane z motorových vozidiel podá daňové priznanie za rok 2014 miestne príslušnému daňovému úradu,   ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa miesta  evidencie vozidla k 31. decembru 2013.

Miestnu príslušnosť správcu dane z motorových vozidiel pre  daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla alebo trvalého pobytu daňovníka. Vzhľadom na to, že daňový úrad  vykonáva pôsobnosť v územnom obvode kraja, miestna  príslušnosť správcu dane pre daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, sa určí podľa sídla daňovníka v rámci príslušného kraja.

Príklad
Daňovník  v zdaňovacom  období  roku  2014 platil  štvrťročné  preddavky  na daň miestne príslušnému  správcovi  dane  v Nitre.  V priebehu  zdaňovacieho  obdobia  došlo k zmene miestnej príslušnosti správcu dane na dani z motorových vozidiel  z Nitry do Bratislavy (t.j. u vozidiel došlo k zmene evidenčného čísla ale nedošlo k zmene osoby daňovníka).

Keďže v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2014 u vozidla došlo k zmene evidenčného čísla, t.j. k zmene miestnej príslušnosti, na ktorú sa v tomto prípade neprihliada, daňovník podá daňové priznanie za rok 2014 Daňovému úradu Nitra.
Nakoľko pre platenie preddavkov na daň je rozhodujúca miestna príslušnosť k 1. januáru 2015, preddavky na daň v zdaňovacom období roku 2015 bude v danom prípade daňovník platiť Daňovému úradu Bratislava. V  daňovom priznaní za   zdaňovacie obdobie rok 2014 podávanom na Daňový úrad Nitra daňovník údaj na riadku č. 40 o výške predpokladanej dani už neuvedie.

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera